Jed­na oso­ba nie żyje w wyni­ku eks­plo­zji samo­cho­du przed budyn­kiem sądu w Kit­che­ner jaka mia­ła miej­sce w pią­tek rano.

Poli­cji Water­loo poda­ła w pią­tek po połu­dniu, że eks­plo­zja „wyda­je się być skut­kiem  impro­wi­zo­wa­ne­go urzą­dze­nia wybuchowego”.

Poli­cja pro­si ludzi, aby omi­ja­li oko­li­ce Fre­de­rick Stre­et i Duke Stre­et w cen­trum Kit­che­ner pod­czas pro­wa­dze­nia śledztwa.

Reklama

Zdję­cia z miej­sca zda­rze­nia przed­sta­wia­ły srebr­ny samo­chód przy­kry­ty bre­zen­tem. Poli­cja stwier­dzi­ła, że ​​w pojeź­dzie zna­le­zio­no mar­twą osobę.

Samo­chód był zapar­ko­wa­ny przed budyn­kiem sądu rejo­nu Water­loo na Duke Street.