Chi­ny od lat pro­wa­dzą akcję pań­stwo­wą prze­ciw­ko mar­no­wa­niu jedze­nia i ape­lu­ją, by brać tyle, ile nam potrze­ba i zja­dać wszyst­ko z tale­rza. Nie­któ­rzy są w tych dzia­ła­niach nadgorliwi.
Ostat­nio restau­ra­cja w środ­ko­wych Chi­nach prze­pro­si­ła za zachę­ca­nie gości do waże­nia się, i zama­wia­nia por­cji sto­sow­nych do wagi.

Restau­ra­cja w mie­ście Chang­sha posta­wi­ła  przy wej­ściu dwie duże wagi.

Następ­nie pro­si­ła gości, aby wpro­wa­dzi­li swo­je wyni­ki do apli­ka­cji, któ­ra suge­ro­wa­ła odpo­wied­nie pozy­cje menu.

Reklama

Na ścia­nie loka­lu wid­nia­ły napisy:

„bądź oszczęd­ny, pra­co­wi­ty i zosta­wiaj pusty talerz”.

Wymóg waże­nia wywo­łał obu­rze­nie w chiń­skich mediach społecznościowych.

Hash­ta­gi doty­czą­ce restau­ra­cji zosta­ły obej­rza­ne ponad 300 milio­nów razy na plat­for­mie spo­łecz­no­ścio­wej Weibo.

„Naszym pier­wot­nym zamia­rem było powstrzy­ma­nie mar­no­traw­stwa i pro­mo­wa­nie zdro­we­go zama­wia­nia żyw­no­ści. Nigdy nie zmu­sza­li­śmy klien­tów do waże­nia się” — napi­sa­no w prze­pro­si­nach opu­bli­ko­wa­nych w Internecie.

Pre­zy­dent Xi Jin­ping uznał poziom mar­no­wa­nia żyw­no­ści w kra­ju za „szo­ku­ją­cy i niepokojący”.

Zgod­nie z postu­la­ta­mi  Xi, sto­wa­rzy­sze­nie prze­my­słu cate­rin­go­we­go w mie­ście Wuhan wezwa­ło restau­ra­cje  do ogra­ni­cze­nia licz­by dań poda­wa­nych gościom — wdra­ża­jąc sys­tem, w któ­rym zama­wia­ją­ca gru­pa otrzy­mu­je  jed­no danie mniej niż licz­ba gości.