Opi­nią publicz­ną w Izra­elu wstrzą­snął zbio­ro­wy gwałt na szes­na­sto­lat­ce w waka­cyj­nym kuror­cie na połu­dniu kra­ju, Ejla­cie. To nie tyl­ko zbrod­nia prze­ciw­ko tej dziew­czy­nie, to zbrod­nia prze­ciw­ko samej ludz­ko­ści — napi­sał na Twit­te­rze pre­mier Ben­ja­min Netanjahu.

Spra­wa wywo­ła­ła wyjąt­ko­we poru­sze­nie w czwar­tek po opu­bli­ko­wa­niu szcze­gó­łów zeznań wska­zu­ją­cych, że ok. 30 męż­czyzn sta­ło w kolej­ce przed poko­jem hote­lo­wym nie­trzeź­wej dziew­czy­ny, cier­pli­wie cze­ka­jąc na swo­ją kolej, aby ją zgwał­cić. Potwier­dzi­ły to nagra­nia z hote­lo­wych kamer zabez­pie­czo­ne przez policję.

Nasto­lat­ka zło­żył skar­gę na poli­cję 14 sierp­nia. Pierw­szy podej­rza­ny, 27-let­ni miesz­ka­niec Hade­ry, został aresz­to­wa­ny w śro­dę po tym, gdy kore­spon­den­cja mię­dzy nim a poszko­do­wa­ną ujaw­ni­ła, że ist­nie­je doku­men­ta­cja wideo domnie­ma­ne­go gwał­tu. Dru­gi podej­rza­ny, rów­nież 27-latek z Hade­ry, został aresz­to­wa­ny w czwar­tek rano.

Spe­cjal­nie powo­ła­na gru­pa ope­ra­cyj­na, zło­żo­na z 20 śled­czych, prze­glą­da nagra­nia z kamer, aby ziden­ty­fi­ko­wać wszyst­kich podej­rza­nych, mając nadzie­ję na ich póź­niej­sze aresz­to­wa­nie i prze­słu­cha­nie — podał por­tal Times of Isra­el. Według tele­wi­zji Keszet 12 poli­cja zakła­da, że nie­któ­rzy męż­czyź­ni gwał­ci­li dziew­czy­nę, pod­czas gdy inni sta­li obok i patrzy­li lub fil­mo­wa­li zdarzenie.

Reklama

Dane poszko­do­wa­nej wycie­kły do mediów spo­łecz­no­ścio­wych — poin­for­mo­wa­ły w pią­tek media izra­el­skie, m.in. “Isra­el Hajom” i por­tal Wal­la! — co spo­wo­do­wa­ło falę inter­ne­to­wej nie­na­wi­ści skie­ro­wa­nej w jej kie­run­ku. Z oba­wy o bez­pie­czeń­stwo dziew­czy­ny poli­cja zde­cy­do­wa­ła o wzmoc­nie­niu ochro­ny wokół jej domu w Aszkelonie.

„Naj­trud­niej­szą rze­czą dla niej jest nie­pew­ność co do zdjęć, boi się, że jej zdję­cia zosta­ły roze­sła­ne” — powie­dzia­ła por­ta­lo­wi Ynet ano­ni­mo­wa oso­ba, któ­ra spo­tka­ła się z rodzi­ną poszko­do­wa­nej. “To tyl­ko dziew­czy­na, któ­ra poje­cha­ła do Ejla­tu, żeby spę­dzić czas z przy­ja­ciół­mi” — dodała.

Ejlat jest jedy­nym izra­el­skim kuror­tem nad Morzem Czer­wo­nym. W tym roku z powo­du odwo­ła­nia lotów zagra­nicz­nych ze wzglę­du na pan­de­mię stał się głów­nym celem let­nich wycie­czek roz­wy­drzo­nej mło­dzie­ży, zwłasz­cza mło­dych męż­czyzn świę­tu­ją­cych ostat­nie chwi­le przed pobo­rem do woj­ska — zwra­ca uwa­gę por­tal Mako. (PAP)