Sza­now­ni Państwo! 

Od lat mówi­my o tym, żeby otwo­rzyć w Mis­sis­sau­ga szko­łę pod­sta­wo­wą z języ­kiem pol­skim. Przed nami wiel­ka szansa.

Zarząd Głów­ny ZNP przy­go­to­wał dla zain­te­re­so­wa­nych rodzi­ców pety­cję do pod­pi­sa­nia, któ­rą pod koniec wrze­śnia przed­sta­wi­my dyrek­cji Duf­fe­rin-Peel Catho­lic District Scho­ol Board. To czy szko­ła z języ­kiem pol­skim powsta­nie zale­ży głów­nie od rodzi­ców, któ­rzy zechcą zapi­sać do niej swo­je dzieci.

reklama

 

Sza­now­ni Państwo,

Pan­de­mia koro­no­wi­ru­sa poka­za­ła nam, w jak trud­nej sytu­acji zna­la­zły się mię­dzy inny­mi szko­ły polo­nij­ne. Wydzia­ły Oświa­ty, któ­re reali­zu­ją “Inter­na­tio­nal Lan­gu­age Pro­gram” podej­mu­ją róż­ne decy­zje. Część z nich ogra­ni­czy­ła naucza­nie języ­ka pol­skie­go, część zabro­ni­ła cał­ko­wi­cie. To, czy nasze szko­ły prze­trwa­ją, czy nasz język prze­trwa, zale­ży nie tyl­ko od nas samych, ale rów­nież od rzą­du onta­ryj­skie­go. Nad­szedł czas, żeby przy­naj­mniej czę­ścio­wo wziąć spra­wy w swo­je ręce. Pro­po­nu­je­my zwró­cić się do Kato­lic­kie­go Wydzia­łu Oświa­ty w Mis­sis­sau­ga z proś­bą o otwar­cie cało­ty­go­dnio­wej regu­lar­nej szko­ły z nauką języ­ka pol­skie­go w wymia­rze 25% godzin. Taka szko­ła ist­nie­je już w Edmon­ton, czas na podob­ną w mie­ście tak licz­nie zamiesz­ka­nym przez Kana­dyj­czy­ków pol­skie­go pocho­dze­nia. Do szko­ły uczęsz­czać będą dzie­ci i mło­dzież z pol­skich rodzin, a tak­że mło­dzi Kana­dyj­czy­cy zain­te­re­so­wa­ni naszym języ­kiem i kul­tu­rą. Żeby mieć szko­łę, trze­ba mieć uczniów. Zwra­ca­my się do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych rodzi­ców z proś­bą o pod­pi­sa­nie załą­czo­nej poni­żej pety­cji. Musi­my zebrać przy­naj­mniej 400 pod­pi­sów. Dopie­ro wte­dy będzie­my mogli zwró­cić się Kato­lic­kie­go Wydzia­łu Oświa­ty w Mis­sis­sau­ga z ape­lem doma­ga­ją­cym się otwar­cia szko­ły. O tym, czy taka szko­ła powsta­nie w dużej mie­rze zale­ży od rodzi­ców, któ­rzy zechcą zapi­sać do niej swo­je dzie­ci. Nauczy­cie­le mogą tyl­ko asy­sto­wać w two­rze­niu cało­ty­go­dnio­wej szko­ły z języ­kiem pol­skim. Przed nami ogrom­ne i waż­ne przed­się­wzię­cie, ale razem może­my je zre­ali­zo­wać. W tej chwi­li bar­dzo wie­le zale­ży od Państwa.

Pro­si­my o pod­pi­sa­nie petycji.

Zarząd Głów­ny Związ­ku Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go w Kanadzie

 

http://chng.it/849yZDJCqw