Oby nam świe­cił jak naj­dłu­żej. Na koście­le św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be od kil­ku dni świe­ci krzyż — pięk­ny znak dają­cy do myśle­nia na tym coraz bar­dziej bez­boż­nym świecie.