Od ofi­cjal­ne­go przy­wi­ta­nia przez sze­fa pol­skie­go rzą­du Mate­usza Mora­wiec­kie­go pre­mie­rów Czech, Sło­wa­cji i Węgier roz­po­czął się w pią­tek po połu­dniu w Lubli­nie szczyt Gru­py Wyszeh­radz­kiej. W agen­dzie spo­tka­nia są przy­go­to­wa­nia do posie­dze­nia Rady Euro­pej­skie, sytu­acja na Bia­ło­ru­si i sto­sun­ki z Rosją.

Szef pol­skie­go rzą­du powi­tał pre­mie­rów państw Gru­py Wyszeh­radz­kiej: Czech — Andre­ja Babi­sza, Sło­wa­cji — Igo­ra Mato­vi­cza i Węgier — Vik­to­ra Orba­na na pla­cu przed Cen­trum Spo­tka­nia Kul­tur w Lublinie.

To dru­gie spo­tka­nie wyso­kie­go szcze­bla pod­czas pol­skiej pre­zy­den­cji w Gru­pie V4. Poprzed­nie odby­ło się 3 lip­ca w War­sza­wie i sym­bo­licz­nie zain­au­gu­ro­wa­ło pol­skie przewodnictwo.

Rzecz­nik rzą­du Piotr Mül­ler poin­for­mo­wał, że roz­mo­wy pre­mie­rów państw V4 będą doty­czyć sytu­acji po wybo­rach pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si, poli­ty­ki wschod­niej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem sto­sun­ków z Rosją, wal­ki z pan­de­mią COVID-19, przy­go­to­wań do nad­zwy­czaj­ne­go posie­dze­nia Rady Euro­pej­skiej i współ­pra­cy w ramach UE w celu ogra­ni­cze­nia skut­ków pandemii.

reklama

“Part­ne­rzy w ramach Gru­py V4 będą dążyć do wypra­co­wa­nia wspól­nych pro­po­zy­cji doty­czą­cych m.in. tym­cza­so­wych ogra­ni­czeń w podró­żo­wa­niu i gra­nic. W obec­nej sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej jed­nym z prio­ry­te­tów jest zna­le­zie­nie rów­no­wa­gi mię­dzy zdro­wiem publicz­nym a swo­bo­dą prze­miesz­cza­nia się w ramach Unii Euro­pej­skiej” — podkreślił.

Mül­ler dodał, że “szcze­gól­nie w kon­tek­ście obec­nej sytu­acji na Bia­ło­ru­si”, roz­mo­wy będą doty­czyć tego, “jakie instru­men­ty wyko­rzy­stać do wspie­ra­nia spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go w kra­jach Part­ner­stwa Wschodniego”.

“Ponad­to pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki podzie­li się ze swo­imi part­ne­ra­mi z V4 rezul­ta­ta­mi roz­mo­wy, któ­rą odbył z przed­sta­wi­cie­la­mi Bia­ło­ru­skiej Rady Koor­dy­na­cyj­nej 9 wrze­śnia” — zazna­czył. Zwró­cił uwa­gę, że szef pol­skie­go rzą­du wniósł na agen­dę nad­zwy­czaj­nej Rady Euro­pej­skiej tak­że temat sytu­acji na Bia­ło­ru­si i w Rosji.

Mül­ler przy­po­mniał, że zapla­no­wa­ny na 24–25 wrze­śnia szczyt RE — poza unij­ną poli­ty­ką zagra­nicz­ną (Chi­ny, Tur­cja, a tak­że ostat­nie wyda­rze­nia w zakre­sie wschod­nie­go wymia­ru poli­ty­ki sąsiedz­twa) — poświę­co­ny będzie tak­że kwe­stiom gospo­dar­czym (w tym ryn­ko­wi wewnętrz­ne­mu, dzia­ła­niom na rzecz odbu­do­wy gospo­dar­czej po kry­zy­sie wywo­ła­nym COVID 19, agen­dzie cyfro­wej oraz poli­ty­ce przemysłowej).

Gru­pa Wyszeh­radz­ka jest nie­for­mal­ną, regio­nal­ną for­mą współ­pra­cy czte­rech państw Środ­ko­wej Euro­py – Pol­ski, Czech, Sło­wa­cji i Węgier, któ­re łączy nie tyl­ko sąsiedz­two i podob­ne uwa­run­ko­wa­nia geo­po­li­tycz­ne, ale przede wszyst­kim wspól­na histo­ria, tra­dy­cja, kul­tu­ra oraz war­to­ści. Prze­wod­nic­two w Gru­pie peł­nio­ne jest na zasa­dzie rota­cji i trwa rok, a jego pro­gram przyj­mo­wa­ny jest przez pre­mie­rów państw wyszeh­radz­kich. Od 1 lip­ca 2020 r. do 30 czerw­ca 2021 r. pre­zy­den­cję w Gru­pie spra­wu­je Pol­ska. (PAP)