Obec­ni i byli stu­den­ci zagra­nicz­ni pla­nu­ją demon­stra­cje w ten week­end w Mis­sis­sau­ga i Toron­to, wzy­wa­jąc rząd do zmia­ny prze­pi­sów imi­gra­cyj­nych w związ­ku z trwa­ją­cą pan­de­mią COVID-19.

Migrant Stu­dents Uni­ted (MSU) twier­dzi, że stu­den­ci zagra­nicz­ni zosta­li pozo­sta­wie­ni na lodzie, ponie­waż szko­ły ponow­nie się otwie­ra­ją, a bez­ro­bo­cie utrzy­mu­je się na wyso­kim pozio­mie, zwłasz­cza wśród nie­bia­łych (racia­li­zed), co powo­du­je, że tysiąc­om osób gro­zi deportacja-

„Ponad­to cze­sne dla stu­den­tów wzro­sło dra­ma­tycz­nie pod­czas COVID-19, nawet gdy  zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w Inter­ne­cie” — stwier­dza MSU w oświadczeniu.

„Wie­lu absol­wen­tów z zagra­ni­cy posia­da­ją­cych pozwo­le­nie na pra­cę musi w ogra­ni­czo­nym cza­sie zali­czyć 12–24 mie­sią­ce cią­głej, wyso­ko płat­ne­go zatrud­nie­nia, aby uzy­skać sta­tus sta­łe­go rezy­den­ta. Jed­nak przy bez­ro­bo­ciu pra­cow­ni­ków “racia­li­zed” na pozio­mie 17% więk­szość absol­wen­tów nie ma dostę­pu do takich miejsc pracy ”.

Pierw­sza demon­stra­cja zapla­no­wa­na jest na 14.45 w sobo­tę 12 wrze­śnia przy biu­rze wice­pre­mie­ra Chry­stii Fre­eland przy 344 Blo­or Stre­et West w Toronto.

Dru­ga będzie mia­ła miej­sce o godzi­nie 14:00 w nie­dzie­lę 13 wrze­śnia w Westwo­od Squ­are Mall w Mississauga.

Stu­den­ci zagra­nicz­ni żąda­ją róż­nych zmian w zasa­dach imigracyjnych:

w tym  zapew­nie­nia poby­tu sta­łe­go imi­gran­tom, obni­że­nia cze­sne­go do pozio­mu takie­go jak pła­cą stu­den­ci kra­jo­wi, peł­ne­go dostę­pu do wszyst­kich ubez­pie­czeń spo­łecz­nych, w tym dar­mo­wej opie­ki zdro­wot­nej, miesz­ka­nia, pra­cy, sty­pen­diów, świad­czeń pan­de­micz­nych oraz wspar­cia w szko­le; Natych­mia­sto­wy wyda­nie kana­dyj­skich kart ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go SIN

A tak­że moż­li­wość przy­jaz­du do Kana­dy dla rodzin stu­den­tów i zapew­nie­nie im pozwo­le­nia na pra­cę po przyjeździe.

MSU twier­dzi, że ponad 14 000 osób pod­pi­sa­ło pety­cje  popie­ra­ją­cą te żądania.