Rząd fede­ral­ny prze­dłu­ży zamknię­cie gra­ni­cy lądo­wej mię­dzy Kana­dą a USA o kolej­ne 30 dni, do 21 paź­dzier­ni­ka, dowia­du­je się CBC News.

Źró­dło z bez­po­śred­nią wie­dzą o sytu­acji, któ­re roz­ma­wia­ło z CBC pod warun­kiem, że nie zosta­ną wymie­nio­ne, powie­dzia­ło, że Kana­dyj­czy­cy powin­ni spo­dzie­wać się , że gra­ni­ca pozo­sta­nie zamknię­ta “przez dłuż­szy czas”, w pier­wot­nej wer­sji infor­ma­cji CBC poda­wa­ła, że na pew­no do Świąt Boże­go Narodzenia.

Rząd fede­ral­ny cze­ka na dowo­dy na to, że pan­de­mia COVID-19 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych jest sku­tecz­nie opa­no­wa­na, zanim roz­wa­ży otwar­cie gra­ni­cy  dla “nie­istot­nych podróży”.

reklama

Zamknię­cie spo­wo­do­wa­ło dra­ma­tycz­ny spa­dek ruchu mię­dzy dwo­ma kra­ja­mi, cho­ciaż nie­zbęd­ni pra­cow­ni­cy — tacy jak kie­row­cy cię­ża­ró­wek i pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia — nadal mogą podró­żo­wać dro­gą lądo­wą. Kana­dyj­czy­cy zaś mogą latać do miejsc doce­lo­wych w USA .