Fede­ral­ni urzęd­ni­cy pań­stwo­wi, RCMP oraz oso­by podró­żu­ją­ce na liniach kra­jo­wych, lot­ni­czych, auto­bu­so­wych i kole­jo­wych muszą zostać zaszcze­pie­ni do koń­ca mie­sią­ca, zapo­wie­dział Trudeau

Wszy­scy poten­cjal­ni podróż­ni muszą zostać w peł­ni zaszcze­pie­ni do 30 paź­dzier­ni­ka, aby wejść na pokład samo­lo­tów, pocią­gów lub stat­ków morskich

Prze­pis  będzie wyma­gał od urzęd­ni­ków publicz­nych, aby otrzy­ma­li szcze­pie­nia do koń­ca mie­sią­ca lub zosta­ną zmu­sze­ni do bez­płat­ne­go urlopu.

Rząd fede­ral­ny będzie wyma­gał od wszyst­kich swo­ich pra­cow­ni­ków „pod­sta­wo­wej admi­ni­stra­cji publicz­nej” i RCMP peł­ne­go zaszcze­pie­nia lub zło­że­nia wnio­sku o zwol­nie­nie medycz­ne lub reli­gij­ne do koń­ca miesiąca.

Pod­wy­ko­naw­cy fede­ral­ni, tacy jak per­so­nel sprzą­ta­ją­cy, muszą być rów­nież w peł­ni zaszcze­pie­ni, aby uzy­skać dostęp do budyn­ków rzą­do­wych. Sza­cu­je się, że do 29 paź­dzier­ni­ka 267 000 pra­cow­ni­ków obję­tych tą poli­ty­ką musi zgło­sić stan szczepień

Jeśli dwa tygo­dnie po tej dacie pra­cow­ni­cy nadal nie otrzy­ma­ją szcze­pień lub jakie­goś zwol­nie­nia zgod­nie z kana­dyj­ską usta­wą o pra­wach czło­wie­ka, spo­tka­ją ich „dzia­ła­nia dys­cy­pli­nar­ne, któ­re mogą osta­tecz­nie pozba­wić ich pra­cy”, powie­dział wyso­ki ran­gą urzęd­nik pań­stwo­wy na spo­tka­niu z dzien­ni­ka­rza­mi przed kon­fe­ren­cją Trudeau.

Nie­zasz­cze­pie­ni pra­cow­ni­cy nie będą mogli cho­dzić do pra­cy ani oso­bi­ście, ani zdal­nie, a tak­że zosta­ną umiesz­cze­ni na urlo­pie admi­ni­stra­cyj­nym bez wyna­gro­dze­nia. Pra­cow­ni­cy ci nie będą się kwa­li­fi­ko­wać  do świad­czeń z bez­ro­bo­cia (EI).

„Te środ­ki doty­czą­ce podró­ży, wraz z obo­wiąz­ko­wy­mi szcze­pie­nia­mi dla pra­cow­ni­ków fede­ral­nych, są jed­ny­mi z naj­sil­niej­szych na świe­cie, ponie­waż jeśli cho­dzi o zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa Tobie i Two­jej rodzi­nie, jeśli cho­dzi o uni­ka­nie blo­kad dla wszyst­kich, nie ma cza­su na pół­środ­ki — powie­dział Trudeau.

„Jeśli postą­pi­łeś wła­ści­wie i zaszcze­pi­łeś się, zasłu­gu­jesz na wol­ność, by być bez­piecz­nym przed COVID. Aby Two­je dzie­ci były bez­piecz­ne przed COVID. Aby wró­cić do rze­czy, któ­re kochasz”. — dodał

Pra­cow­ni­cy obję­ci obo­wiąz­kiem nie będą musie­li przed­sta­wiać dowo­du szcze­pień. Zamiast tego będą musie­li pod­pi­sać for­mu­larz poświad­cza­ją­cy, że otrzy­ma­li szczepionkę.

Te for­mu­la­rze poświad­czeń zosta­ną pod­da­ne audy­to­wi i mene­dże­ro­wie mogą w dowol­nym momen­cie popro­sić o dowód szczepienia.

„Kłam­stwo ozna­cza­ło­by pod­ję­cie środ­ków dys­cy­pli­nar­nych – powie­dział wyso­ki ran­gą urzęd­nik pań­stwo­wy, doda­jąc, że fał­szy­we oświad­cze­nie naru­szy­ło­by Kodeks war­to­ści i ety­ki pra­cow­ni­ka sek­to­ra publicz­ne­go i mogło­by skut­ko­wać zwol­nie­niem z pracy.

Od 30 paź­dzier­ni­ka wszy­scy pra­co­daw­cy w fede­ral­nie regu­lo­wa­nych sek­to­rach trans­por­tu lot­ni­cze­go, kole­jo­we­go i mor­skie­go będą zobo­wią­za­ni do wdro­że­nia obo­wiąz­ko­wych zasad szcze­pień dla swo­ich orga­ni­za­cji. Fir­my te będą musia­ły zagwa­ran­to­wać, że ich pra­cow­ni­cy są w peł­ni zaszcze­pie­ni; nie­szcze­pie­ni pra­cow­ni­cy zosta­li­by zwol­nie­ni z pracy.

Wszy­scy pra­cow­ni­cy linii lot­ni­czych i lot­nisk, w tym oso­by pra­cu­ją­ce w restau­ra­cjach lub skle­pach deta­licz­nych w stre­fie ochro­ny, muszą zostać w peł­ni zaszcze­pie­ni. Wszy­scy pra­cow­ni­cy kolei pod­le­ga­ją­cych regu­la­cjom fede­ral­nym muszą mieć scze­pie­nia. Ope­ra­to­rzy mor­scy posia­da­ją­cy stat­ki kana­dyj­skie muszą rów­nież zapew­nić szcze­pie­nie swo­ich pracowników.

Inne kor­po­ra­cje pań­stwo­we – w tym Cana­da Post i CBC/Radio Cana­da – oraz insty­tu­cje rzą­do­we, takie jak Izba Gmin i Senat, zosta­ną „popro­szo­ne o odzwier­cie­dle­nie tej samej poli­ty­ki, zgod­nie z wła­sny­mi rama­mi przepisów”,

Peł­nią­cy obo­wiąz­ki sze­fa szta­bu obro­ny wkrót­ce rów­nież wyda dyrek­ty­wę naka­zu­ją­cą szcze­pie­nia człon­ków Kana­dyj­skich Sił Zbrojnych.

Od 30 paź­dzier­ni­ka wszy­scy podróż­ni w wie­ku 12 lat i star­si, któ­rzy wyla­tu­ją z kana­dyj­skich lot­nisk lub podró­żu­ją pocią­ga­mi VIA Rail i Roc­ky Moun­ta­ine­er, muszą zostać w peł­ni zaszcze­pie­ni przed wej­ściem na pokład.

„Dla ogrom­nej, ogrom­nej więk­szo­ści ludzi zasa­dy są bar­dzo pro­ste – aby podró­żo­wać, musisz się zaszcze­pić” – powie­dział Trudeau.

Od ope­ra­to­rów lot­ni­czych, kole­jo­wych i mor­skich zale­żeć będzie „usta­no­wie­nie pro­ce­sów wery­fi­ka­cji sta­tu­su szcze­pień”, rząd ocze­ku­je, że fir­my te zaak­cep­tu­ją pro­win­cyj­ne pasz­por­ty szcze­pio­nek jako dowód sta­tu­su. Trwa­ją pra­ce nad ustan­da­ry­zo­wa­nym, pan-kana­dyj­skim doku­men­tem potwier­dza­ją­cym szcze­pie­nia do podró­ży mię­dzy­na­ro­do­wych, ale szcze­gó­ły nie zosta­ły jesz­cze ogłoszone.
Aby zakwa­li­fi­ko­wać się jako „w peł­ni zaszcze­pio­ny podróż­nik”, oso­ba musi otrzy­mać peł­ną serię szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19 zatwier­dzo­nej przez Health Cana­da – dopusz­czal­na jest rów­nież kom­bi­na­cja zatwier­dzo­nych dawek – przy czym ostat­nia daw­ka zosta­ła poda­na co naj­mniej 14 dni przed do dnia podró­ży. Do 30 listo­pa­da nastą­pi „krót­ka faza przej­ścio­wa”, aby umoż­li­wić podróż­nym poka­za­nie ujem­ne­go wyni­ku testu mole­ku­lar­ne­go COVID-19 zamiast dowo­du szczepienia

88 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cej się popu­la­cji kana­dyj­skiej mia­ło już co naj­mniej jeden zastrzyk, Tru­de­au twier­dzi, że wię­cej osób musi zaka­sać ręka­wy w cza­sie, gdy podaż szcze­pio­nek jest duża, a licz­ba przy­pad­ków wzrasta.

Według sza­cun­ków CBC News wciąż ponad czte­ry milio­ny osób w wie­ku powy­żej 12 lat zde­cy­do­wa­ło się nie szczepić

Wice­pre­mier Chry­stia Fre­eland, doda­ła, że nie­któ­rzy nie­szcze­pie­ni nie są sta­now­czo prze­ciw­ni szcze­pie­niom, ale po pro­stu potrze­bu­ją „szturch­nię­cia, aby skło­nić ich do pod­ję­cia działania”.