Pre­mier Justin Tru­de­au roz­po­czął w czwar­tek 17 wrze­śnia kon­sul­ta­cje z lide­ra­mi opo­zy­cji w spra­wie pro­gra­mu na kolej­ną sesją par­la­men­tar­ną, któ­ra roz­po­czy­na się w przy­szłym tygo­dniu. Rząd jest mniej­szo­ścio­wy i jeśli w gło­so­wa­niu nad przed­sta­wio­nym pro­gra­mem żad­na par­tia opo­zy­cyj­na go nie poprze, będzie­my mie­li upa­dek rzą­du i wybo­ry federalne.

Tru­de­au roz­ma­wiał tele­fo­nicz­nie z przy­wód­cą Bloc Quebe­co­is Yves-Fran­co­is Blan­che­tem, któ­ry pozo­sta­je w izo­la­cji wraz z więk­szo­ścią  31 posłów swe­go klu­bu po tym, jak w ponie­dzia­łek dorad­ca par­tii uzy­skał pozy­tyw­ny wynik na COVID-19.

Ocze­ku­je się, że pre­mier roz­ma­wiał będzie rów­nież z przy­wód­cą kon­ser­wa­ty­stów Erin O’Toole’em, któ­ry rów­nież znaj­du­je się w izo­la­cji po pozy­tyw­nym wyni­ku testu jed­ne­go z człon­ków per­so­ne­lu, a tak­że w pią­tek z lide­rem NDP Jag­me­et Singh .

Mowa od tro­nu ma zawie­rać pro­gram oży­wia­nia gospo­dar­ki po pan­de­mii oraz refor­my ubez­pie­czeń socjalnych