Tina Namie­sniow­ski  pre­zes Kana­dyj­skiej Agen­cji Zdro­wia Publicz­ne­go ustą­pi­ła ze sta­no­wi­ska  a tym­cza­sem rośnie licz­ba przy­pad­ków COVID-19

Namie­sni­kow­ska ustą­pi­ła zale­d­wie   18 mie­się­cy po obję­ciu sta­no­wi­ska pozo­sta­wia­jąc fede­ral­ną agen­cję odpo­wie­dzial­ną za koor­dy­na­cję ogól­no­kra­jo­wej kra­jo­wej reak­cji na COVID-19 bez doświad­czo­ne­go lidera.

W liście do pra­cow­ni­ków Namie­sniow­ski, dłu­go­let­ni pra­cow­ni­ka admi­ni­stra­cji,  stwier­dzi­ła, że musi „zro­bić sobie prze­rwę” i „odsu­nąć się na bok, aby ktoś inny mógł zająć się tymi spra­wa­mi”, aby popro­wa­dzić agen­cję w obli­czu gwał­tow­ne­go wzro­stu licz­by przy­pad­ków i wydłu­że­nia cza­su ocze­ki­wa­nia na  testy w nie­któ­rych czę­ściach kraju.

REKLAMA

Przed powo­ła­niem na naj­wyż­sze sta­no­wi­sko w PHAC w maju 2019 r. Namie­sniow­ski zaj­mo­wa­ła sze­reg wyso­kich sta­no­wisk w rzą­dzie. Peł­ni­ła funk­cję wice­pre­ze­sa Kana­dyj­skiej Agen­cji Usług Gra­nicz­nych i była zastęp­cą wice­mi­ni­stra w Agri­cul­tu­re Cana­da i Public Safe­ty Canada.