Austra­lij­skie pra­wo sta­no­we upo­waż­nia urzęd­ni­ków do przy­mu­so­we­go zdej­mo­wa­nia  oby­wa­te­lom bie­li­zny w celu poda­nia szczepionki
Orga­ny ści­ga­nia mają pra­wo „usu­nąć wszyst­ko (w tym bie­li­znę), któ­rą ma na sobie dana oso­ba”, jeśli zosta­nie usta­lo­ne, że oso­ba ta musi zostać zaszczepiona.

Stan Austra­lii Zachod­niej wpro­wa­dził usta­wę zezwa­la­ją­cą funk­cjo­na­riu­szom poli­cji lub innym „upo­waż­nio­nym oso­bom” na krę­po­wa­nie osób a, jeśli uzna to za koniecz­ne, na przy­mu­so­we zdej­mo­wa­nie bie­li­zny w celu poda­nia szczepionki.

 

reklama

Tak zwa­ne uży­cie „roz­sąd­nej siły” obej­mu­je upraw­nie­nia do:

a) zatrzy­ma­nie oso­by, oraz zabra­nie jej do miej­sca, w któ­rym oso­ba ta “ma przejść obser­wa­cję lekar­ską, bada­nie lekar­skie lub lecze­nie, lub też zostać zaszcze­pio­na zgod­nie dyrektywami” 

b) zatrzy­ma­nia danej oso­by w miej­scu, w któ­rym jest ona zobo­wią­za­na do pod­da­nia się obser­wa­cji lekar­skiej, badań lekar­skich lub lecze­nia albo do szcze­pie­nia zgod­nie z zale­ce­nia­mi; i

c) krę­po­wa­nie odpo­wied­niej osoby -

i) w celu umoż­li­wie­nia prze­pro­wa­dze­nia obser­wa­cji lekar­skiej, badań lekar­skich lub lecze­nia; lub

(ii) umoż­li­wie­nie zaszczepienia;

(d) by zdjąć ubra­nie (w tym bie­li­znę), jeżeli:

(i) usu­nię­cie rze­czy jest koniecz­ne, aby umoż­li­wić prze­pro­wa­dze­nie bada­nia lekar­skie­go lub lecze­nia lub, w zależ­no­ści od przy­pad­ku, zaszcze­pie­nie danej oso­by; i

(ii) dana oso­ba ma moż­li­wość samo­dziel­ne­go roze­bra­nia się, ale odma­wia lub nie robi tego.

 

Arty­kuł Austra­lian Bro­ad­ca­sting Cor­po­ra­tion (ABC) stwier­dza, że ​​„upraw­nie­nia te są wyko­nal­ne tyl­ko w sta­nie wyjąt­ko­wym doty­czą­cym zdro­wia publicz­ne­go, jakie ogło­szo­no w Austra­lii Zachod­niej 23 mar­ca 2020 r. w odpo­wie­dzi na pan­de­mię COVID-19”.

Dr Roc­co Loia­co­no, star­szy wykła­dow­ca w Cur­tin Law Scho­ol w Zachod­niej Austra­lii, powie­dział Life­Si­te­News, że „nie ma pod­staw do jakie­go­kol­wiek zagro­że­nia zdro­wia publicz­ne­go, ponie­waż od począt­ku kwiet­nia nie było żad­ne­go spo­łecz­ne­go prze­no­sze­nia wiru­sa w Austra­lii Zachodniej”.

 

za life­si­te­news