Wszyst­ko wska­zu­je na to, że pre­zes Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści Jaro­sław Kaczyń­ski będzie w rzą­dzie, jako wice­pre­mier; będzie mu pod­le­gał resort spra­wie­dli­wo­ści — oświad­czył w czwar­tek szef klu­bu PiS Ryszard Terlecki.

Szef klu­bu PiS pyta­ny przez dzien­ni­ka­rzy w Sej­mie o nie­ofi­cjal­ne donie­sie­nia PAP, że Kaczyń­ski ma wejść rzą­du odparł, że “wszyst­ko na to wska­zu­je, że będzie”.

Pyta­ny, czy Kaczyń­ski będzie sze­fem komi­te­tu ds. bez­pie­czeń­stwa, Ter­lec­ki odpo­wie­dział, że “taki rze­czy­wi­ście jest plan”. “Zoba­czy­my” — dodał. Pyta­ny, czy pre­zes PiS będzie tak­że wice­pre­mie­rem, odpo­wie­dział: “tak, oczy­wi­ście wice­pre­mie­rem i Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści będzie mu wte­dy bez­po­śred­nio podlegać”.

Na pyta­nie, “czy wpro­wa­dza­nie Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go do rzą­du, to nie jest poli­czek pod adre­sem Mate­usza Mora­wiec­kie­go”. “Nie, to jest wzmoc­nie­nie rzą­du” — powie­dział Terlecki.

Reklama

Dopy­ty­wa­ny, dla­cze­go uzna­no, że to jest dobre wyj­ście, stwier­dził, że jest “wygod­ne, bez­piecz­ne”. Dopy­ty­wa­ny, “w jakim sen­sie”, stwier­dził, że “w takim wygod­ne (…) dla nas oczy­wi­ście”. “Mam nadzie­ję, że Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści będzie wte­dy jesz­cze bar­dziej spraw­ne i sku­tecz­ne” — powie­dział Terlecki.

Dopy­ty­wa­ny, czy mini­ster spra­wie­dli­wo­ści Zbi­gniew Zio­bro “stra­ci kon­tro­lę nad Pro­ku­ra­tu­rą Kra­jo­wą”, Ter­lec­ki odpo­wie­dział, że “nie straci”.

Z kolei pyta­ny, czy Soli­dar­na Pol­ska poprze pro­jekt nowe­li­za­cji tzw. usta­wy covi­do­wej, zakła­da­ją­cy, że naru­sze­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych i innych prze­pi­sów w związ­ku z zapo­bie­ga­niem i prze­ciw­dzia­ła­niem epi­de­mii nie było­by trak­to­wa­ne jako prze­stęp­stwo, Ter­lec­ki powie­dział, że “jeże­li koali­cja zosta­nie jak­by przy­wró­co­na, to oczy­wi­ście będzie obo­wią­zy­wać klu­bo­wa dyscyplina”.

Pyta­ny o pla­no­wa­ne sta­no­wi­sko w rzą­dzie dla lide­ra Poro­zu­mie­nia Jaro­sła­wa Gowi­na, szef klu­bu PiS zazna­czył, że “to też w całej puli rekon­struk­cji zosta­nie ustalone”.

“Skład rzą­du zosta­nie ogło­szo­ny, oczy­wi­ście w odpo­wied­nim try­bie. Dziś, albo jutro spo­tka się kie­row­nic­two par­tii i zatwier­dzi osta­tecz­nie kształt koali­cji, no a wte­dy zosta­nie tyl­ko jeden krok do skon­stru­owa­nia rzą­du po rekon­struk­cji” — oświadczył.

Pyta­ny “cze­go jesz­cze bra­ku­je do zawar­cia poro­zu­mie­nia” w Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy, Ter­lec­ki odpo­wie­dział, że “w tej chwi­li już nie­wie­le”. “Wła­śnie jesz­cze spo­tka­nie kie­row­nic­twa par­tii, któ­re te wszyst­kie roz­mo­wy, któ­re się toczy­ły potwier­dzi i zatwier­dzi” — dodał. Pyta­ny, czy w czwar­tek będzie spo­tka­nie koali­cyj­ne, powie­dział, że nie sądzi.

W śro­dę wie­czo­rem w War­sza­wie doszło do kolej­ne­go spo­tka­nia pre­ze­sa PiS z sze­fem Soli­dar­nej Pol­ski ws. dal­szych losów Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy. Po zakoń­cze­niu spo­tka­nia źró­dło PAP zbli­żo­ne do rzą­du prze­ka­za­ło, że w efek­cie nego­cja­cji “Jaro­sław Kaczyń­ski ma wejść do rzą­du, będzie uczest­ni­czył w jego posie­dze­niach; zosta­nie sze­fem komi­te­tu ds. bez­pie­czeń­stwa i będzie nad­zo­ro­wał mini­ster­stwo spra­wie­dli­wo­ści, MON oraz MSWiA”.

Roz­mo­wy par­tii współ­two­rzą­cych Zjed­no­czo­ną Pra­wi­cę — PiS, Soli­dar­nej Pol­ski i Poro­zu­mie­nia — doty­czą­ce nowej umo­wy koali­cyj­nej i rekon­struk­cji rzą­du zosta­ły zawie­szo­ne po tym, gdy w ubie­głym tygo­dniu Soli­dar­na Pol­ska opo­wie­dzia­ła się prze­ciw nowe­li usta­wy o ochro­nie zwie­rząt, a więk­szość posłów Poro­zu­mie­nia w tym gło­so­wa­niu wstrzy­ma­ła się. Póź­niej poli­ty­cy PiS wie­lo­krot­nie wów­czas pod­kre­śla­li, że koali­cja Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy prak­tycz­nie już nie ist­nie­je. (PAP)

auto­rzy: Mie­czy­sław Rudy, Rafał Białkowski