Staw­ki pła­cy mini­mal­nej w Onta­rio wzro­sły 1 paź­dzier­ni­ka 2020 r.

Zgod­nie z usta­wą Making Onta­rio Open for Busi­ness Act wzrost ten jest powią­za­ny z infla­cją — ze wskaź­ni­kiem cen kon­sump­cyj­nych Onta­rio na rok 2020.

Pod­wyż­sze­nie ogól­nej pła­cy mini­mal­nej wyno­si 25 cen­tów, co daje nową staw­kę 14,25 dola­ra za godzinę.

Ogól­ne i spe­cja­li­stycz­ne staw­ki pła­cy mini­mal­nej, któ­re obo­wią­zu­ją rów­nież od 1 paź­dzier­ni­ka 2020 r., zosta­ły wyszcze­gól­nio­ne w poniż­szej tabeli.