Jed­na trze­cia pojaz­dów komer­cyj­nych zatrzy­ma­nych do kon­tro­li w dniach 5–6 paź­dzier­ni­ka w Bur­ling­ton, Oakvil­le, Mil­ton i Hal­ton Hills nie zosta­ła dopusz­czo­na do dal­szej jaz­dy. Akcję zor­ga­ni­zo­wa­ła poli­cja regio­nal­na z Hal­ton. Spraw­dza­no stan tech­nicz­ny, wagę, spo­sób zabez­pie­cze­nia ładun­ku i bez­pie­czeń­stwo cię­ża­ró­wek oraz innych pojaz­dów komer­cyj­nych. Kon­tro­lo­wa­no rów­nież licencje.

To naj­więk­sza tego typu akcja w Onta­rio. Tego­rocz­na sta­no­wi już 20. edy­cję programu.

Sier­żant Will Clay­ton z Traf­fic Servi­ces Unit pod­kre­śla, że cię­ża­rów­ki to skom­pli­ko­wa­ne maszy­ny, któ­re powin­ny być doglą­da­ne codzien­nie. Bez­piecz­ne cię­ża­rów­ki to bez­piecz­ni kie­row­cy i bez­piecz­ne ładun­ki. Ope­ra­to­rzy, któ­rzy nie dba­ją o swo­ją flo­tę powin­ni być pocią­gnię­ci do odpo­wie­dzial­no­ści. Nie­ste­ty wciąż na naszych dro­gach widać, że wszyst­kie pojaz­dy są sprawne.

Reklama

Pod­czas akcji poli­cja skon­tro­lo­wa­ła 402 pojaz­dy. 126 wyklu­czo­no z dal­sze­go użyt­ko­wa­nia (31 proc.), posta­wio­no 253 zarzu­ty (Pro­vin­cial Offen­ce Noti­ces). Poli­cjan­ci ode­bra­li osiem kom­ple­tów tablic reje­stra­cyj­nych. Ponad­to wyryw­ko­wo spraw­dzo­no alko­ma­tem 135 kie­row­ców. Tym­cza­so­wo ode­bra­no pra­wo jaz­dy czte­rem z nich.