Cine­world, dru­gi co do wiel­ko­ści ope­ra­tor kino­wy na świe­cie, w nad­cho­dzą­cym tygo­dniu zamknie wszyst­kie swo­je kina w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Irlan­dii, podał lon­dyń­ski Sun­day Times w sobotę.

Bran­ża sta­ła się nie­opła­cal­na z powo­du decy­zji wytwór­ni fil­mo­wych o odro­cze­niu pro­duk­cji wyso­ko­bu­dże­to­wych filmów.

Pre­mie­ra nowe­go fil­mu o Jame­sie Bon­dzie „No Time To Die”  zosta­ła odro­czo­na na następ­ny rok, a tym­cza­sem prze­mysł fil­mo­wy wal­czy o powrót do biz­ne­su w obli­czu pan­de­mii koronawirusa.

Reklama

Pre­mie­ry  „Black Widow” i „West Side Sto­ry” rów­nież zosta­ło odło­żo­ne do 2021 roku.

Powrót widzów do kin nie nastą­pił w ocze­ki­wa­nej ska­li. Gdy  AMC Enter­ta­in­ment, Cine­world i inne otwo­rzy­ły sale, widzów było niewiele.