REKLAMA

Po powro­cie ze szpi­ta­la do Bia­łe­go Domu pre­zy­dent Trump w gorą­cych sło­wach podzię­ko­wał leka­rzom i zaape­lo­wał do Ame­ry­ka­nów, by nie pozwo­li­li, aby koro­na­wi­rus zdo­mi­no­wał ich życie. Bądź­cie ostroż­ni, ale nie bój­cie się — mówił.

„Widać to z entu­zja­zmu dla pre­zy­den­ta przed szpi­ta­lem Wal­te­ra Reeda. Widać to w zgło­sze­niach od Flo­ry­dy po Pen­syl­wa­nię i Zachod­nią Wir­gi­nię, gdzie Repu­bli­ka­nie wyprze­dza­ją Demo­kra­tów o 2 do 1. Jeśli Pre­zy­dent wró­ci na szlak kam­pa­nii, będzie …
 nie­zwy­cię­żo­nym boha­te­rem, któ­ry nie tyl­ko prze­trwał każ­dą brud­ną sztucz­kę, Demo­kra­tów, ale tak­że chiń­skie­go wiru­sa. Poka­że Ame­ry­ce, że nie musi­my się już bać . 

Wygra­my, wkrót­ce będą na szla­ku kam­pa­nii, fejk news publi­ku­ją tyl­ko fał­szy­we sondaże…