Otta­wa poda­ła zasa­dy otwar­cia pro­gra­mu spon­so­ro­wa­nia rodzi­ców i dziad­ków w 2020 roku (2020 Parents and Grand­pa­rents Pro­gram — PGP). Przez trzy tygo­dnie — od 13 paź­dzier­ni­ka od godz. 12 w połu­dnie EDT do 3 listo­pa­da do godz. 12 w połu­dnie — Kana­dyj­czy­cy i sta­li rezy­den­ci Kana­dy, któ­rzy chcą zaspon­so­ro­wać swo­ich rodzi­ców lub dziad­ków przy­jeż­dża­ją­cych do Kana­dy, będą mogli prze­słać wypeł­nio­ny for­mu­larz inter­ne­to­wy o zamia­rze sponsorstwa.

Immi­gra­tion, Refu­ge­es and Citi­zen­ship Cana­da (IRCC), dążąc do tego, by przyj­mo­wa­nie wnio­sków było jak naj­bar­dziej trans­pa­rent­ne i spra­wie­dli­we, loso­wo wybie­rze poten­cjal­nych spon­so­rów i wyśle im zapro­sze­nie do zło­że­nia apli­ka­cji. Na prze­sła­nie doku­men­tów wybra­ne oso­by będą mieć 60 dni.

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne, któ­re nie mogą wypeł­nić for­mu­la­rza on-line, będą mogły otrzy­mać for­mu­larz przy­sto­so­wa­ny do ich potrzeb (dru­ko­wa­ny, dużą czcion­ką, Braille’em) po uprzed­nim zgło­sze­niu takiej potrze­by przez tele­fon lub listownie.

reklama

Ze wzglę­du na pan­de­mię i moż­li­we pogor­sze­nie sytu­acji finan­so­wej poten­cjal­nych spon­so­rów IRCC tym­cza­so­wo obni­ża wymóg doty­czą­cy docho­du (wystar­czy mini­mal­ny dochód, a nie mini­mal­ny dochód + 30 proc.).

W 2020 roku rząd zamie­rza przy­jąć do roz­pa­trze­nia 10 000 wnio­sków o spon­so­ro­wa­nie rodzi­ców i dziadków.