Według maso­nów nowa ency­kli­ka papie­ża Fran­cisz­ka , Fra­tel­li Tut­ti, ucie­le­śnia jed­ną z prze­wod­nich zasad maso­ne­rii — ideę powszech­ne­go braterstwa

W oświad­cze­niu wyda­nym w tym tygo­dniu, Gran Logia de Espa­ña stwier­dza, że od 300 lat idea masoń­ska opar­ta jest na zasa­dzie „powszech­ne­go bra­ter­stwa  ludzi, któ­rzy nazy­wa­ją sie­bie brać­mi i sio­stra­mi, pomi­mo swo­ich róż­nych wyznań, ide­olo­gii, kolo­ru skó­ry, pocho­dze­nia spo­łecz­ne­go, języ­ka, kul­tu­ry czy naro­do­wo­ści ”. Zasa­da ta, gło­si oświad­cze­nie, ście­ra­ła się z „fun­da­men­ta­li­zmem reli­gij­nym” ze stro­ny Kościo­ła kato­lic­kie­go, któ­ry „opu­bli­ko­wał w 19 wie­ku poważ­ne tek­sty potę­pia­ją­ce tole­ran­cję masonerii .”

W oświad­cze­niu stwier­dzo­no, że ostat­nia ency­kli­ka papie­ża „ poka­zu­je, jak dale­ko obec­ny Kościół kato­lic­ki odszedł od swo­ich daw­nych pozy­cji. We Fra­tel­li Tut­ti papież uznał Powszech­ne Bra­ter­stwo: wiel­ką zasa­dę współ­cze­snej masonerii”.

Kościół kato­lic­ki i maso­ne­ria od daw­na sto­ją w opo­zy­cji, bio­rąc pod uwa­gę ich bar­dzo dia­me­tral­ne róż­ni­ce filo­zo­ficz­ne i teologiczne.

Reklama

W oświad­cze­niu zacy­to­wa­no frag­ment ency­kli­ki Papie­ża: „Pra­gnę, aby­śmy w naszych cza­sach, uzna­jąc god­ność każ­dej oso­by ludz­kiej, przy­czy­ni­li się do odro­dze­nia powszech­ne­go dąże­nia do bra­ter­stwa. Bra­ter­stwo mię­dzy wszyst­ki­mi męż­czy­zna­mi i kobietami.”

W oświad­cze­niu zacy­to­wa­no też inny frag­ment ency­kli­ki Franciszka :

Powin­ni­śmy rów­nież uznać, że destruk­cyj­ne for­my fana­ty­zmu są cza­sa­mi spo­ty­ka­ne wśród wie­rzą­cych, w tym chrze­ści­jan; oni tak­że „ mogą zostać uwię­zie­ni w sie­ciach prze­mo­cy wer­bal­nej za pośred­nic­twem Inter­ne­tu i róż­nych forów komu­ni­ka­cji cyfro­wej. Nawet w mediach kato­lic­kich moż­na prze­kra­czać gra­ni­ce, znie­sła­wie­nie i pomó­wie­nia mogą stać się powszech­ne, a wszel­kie nor­my etycz­ne i posza­no­wa­nie dobre­go imie­nia innych moż­na porzu­cić . Jak może to przy­czy­nić się do bra­ter­stwa, o któ­re pro­si nas nasz wspól­ny Ojciec? 

 

Tym­cza­sem Kościół kato­lic­ki zaka­zy­wał i   nadal zaka­zu­je wier­nym wol­no­mu­lar­skiej aktyw­no­ści.  W Dekla­ra­cji o Sto­wa­rzy­sze­niach Masoń­skich pod­pi­sa­nej w roku 1983 przez póź­niej­sze­go papie­ża Bene­dyk­ta XVI, a ówcze­sne­go pre­fek­ta Świę­tej Kon­gre­ga­cji Nauki Wia­ry, Jose­pha kard. Rat­zin­ge­ra stwier­dza się:

„Pozo­sta­je jed­nak nie­zmie­nio­na nega­tyw­na opi­nia Kościo­ła w spra­wie sto­wa­rzy­szeń masoń­skich, ponie­waż ich zasa­dy zawsze były uwa­ża­ne za nie­zgod­ne z nauką Kościo­ła i dla­te­go przy­na­leż­ność do nich pozo­sta­je zaka­za­na. Wier­ni, któ­rzy nale­żą do sto­wa­rzy­szeń masoń­skich, są w sta­nie grze­chu cięż­kie­go i nie mogą przy­stę­po­wać do Komu­nii Świętej”.