O godzi­nie 10:00 w całym kra­ju roz­po­czę­ły się blo­ka­dy dróg: rol­ni­cy z OPZZ i AGRO­unii pro­te­sto­wa­li w ten spo­sób prze­ciw­ko przy­go­to­wa­nej przez PiS i popar­tej publicz­nie przez Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go “Piąt­ce dla zwierząt”.

 

reklama

Pro­te­sty odby­wa­ły się we wszyst­kich regio­nach: cza­sem były to typo­we blo­ka­dy, cza­sem powol­ne prze­jaz­dy kolumn trak­to­rów, a cza­sem rol­ni­cy spo­wal­nia­li ruch, prze­cho­dząc przez pasy.

Na kil­ka minut rol­ni­cy zablo­ko­wa­li ron­do im. Roma­na Dmow­skie­go w cen­trum Lubli­na. Kil­ka­dzie­siąt samo­cho­dów sta­nę­ło na wjaz­dach na ron­do, a pro­te­stu­ją­cy wysie­dli z aut i cho­dzi­li po przej­ściach dla pie­szych. Trzy­ma­li bia­ło-czer­wo­ne fla­gi, z gło­śni­ków odtwo­rzo­no “Rotę”, a pod Masz­tem Nie­pod­le­gło­ści usta­wio­no trans­pa­rent: “Cała wieś mówi ‘nie’ Piąt­ce Kaczyńskiego”.

“Prze­pra­sza­my miesz­kań­ców, musie­li­śmy to zro­bić. Jeśli nic się nie zmie­ni, to przy­je­dzie­my tu wkrót­ce cią­gni­ka­mi” — mówił przez mega­fon jeden z protestujących.

W War­miń­sko-Mazur­skiem 14 cią­gni­ków i 9 samo­cho­dów oso­bo­wych jeź­dzi­ło wol­nym tem­pem tra­są kra­jo­wą nr 16 na odcin­ku z Sam­bo­ro­wa do Iła­wy. Kolum­na cią­gni­ków spo­wal­nia­ły rów­nież ruch w Nowym Mie­ście Lubaw­skim na tra­sie nr 15: od skrzy­żo­wa­nia ulic Koper­ni­ka z Mic­kie­wi­cza do ron­da, z kolei na “15” w Sam­pła­wie pro­te­stu­ją­cy cho­dzi­li po przej­ściu dla pieszych.

Jesz­cze w przed­dzień akcji jej orga­ni­za­to­rzy nie chcie­li ujaw­nić, gdzie kon­kret­nie poja­wią się blo­ka­dy — wymie­nia­li jedy­nie regio­ny, w któ­rych będzie ich najwięcej.

Tydzień wcze­śniej wyło­ży­li przed Sej­mem 356 głó­wek kapu­sty: wbi­to w nie tablicz­ki z nazwi­ska­mi 356 posłów, któ­rzy popar­li pro­jekt w sej­mo­wym głosowaniu.

16 wrze­śnia pro­te­stu­ją­cy poja­wi­li się z kolei przed sie­dzi­bą Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści przy ul. Nowo­grodz­kiej w Warszawie.

Poseł Krzysz­tof Bosak z kon­fe­de­ra­cji napi­sał na FB: Dziś #Pro­te­stRol­ni­ków w całej Pol­sce. Nisz­cze­ni przez PiS hodow­cy i pra­cow­ni­cy branż powią­za­nych wyszli na uli­ce, żeby wal­czyć o swo­je z tymi, któ­rzy z ich gło­sa­mi wsko­czy­li na naj­wyż­sze stoł­ki. Jako #Kon­fe­de­ra­cja, byli­śmy z rol­ni­ka­mi na ich pro­te­stach w tej spra­wie i cał­ko­wi­cie, od począt­ku, popie­ra­my ich sta­no­wi­sko. Wal­czą o swo­ją przy­szłość, a my wspie­raj­my ich na wszel­ki moż­li­wy spo­sób. Wspie­ra­my wol­ność gospo­da­ro­wa­nia, hodow­lę, bran­żę mię­sną, bro­ni­my pra­wa natu­ral­ne­go i zdro­we­go roz­sąd­ku w podej­ściu do zwie­rząt. Stop #Piąt­ka­Prze­ciw­Rol­ni­kom! Musi­my bro­nić pol­skie­go rol­nic­twa i całej gospo­dar­ki prze­ciw­ko anty­pol­skiej koali­cji PiS-PO-Lewi­ca, któ­ra chce znisz­czyć pol­ską wieś! #Naprzód­Pol­sko