Jan Boda­kow­ski

W nie­dzie­le 4 lip­ca w War­sza­wie w park imie­nia mar­szał­ka Edwar­da Rydza-Śmi­głe­go odby­ła się kon­wen­cja pro­gra­mo­wa Kon­fe­de­ra­cji. Do kil­ku tysię­cy zwo­len­ni­ków kon­fe­de­ra­cji (nie tyl­ko mło­dych, ale też rodzin z dzieć­mi i eme­ry­tów) prze­mó­wi­li lide­rzy ugru­po­wa­nia: Bosak, Braun, Kor­win, Dziam­bor, Win­nic­ki, Kule­sza, Mentzen,

Kon­wen­cja była począt­kiem tra­sy kon­cer­to­wej Kon­fe­de­ra­cji. W cza­sie waka­cji odbę­dzie się 30 spo­tkań z poli­ty­ka­mi ugru­po­wa­nia w miej­sco­wo­ściach wypo­czyn­ko­wych w całej Pol­sce. Na kon­wen­cji zapre­zen­to­wa­no pro­gram Kon­fe­de­ra­cji “Pol­ska Na Nowo”, będą­cy wizją Pol­ski po lock­dow­nie i odpo­wie­dzią na Pol­ski Ład PiS;

Bosak o powo­dach, dla któ­rych wybor­cy PiS powin­ni gło­so­wać na Konfederacje
https://www.youtube.com/watch?v=sEYa6NK2IfQ

Kor­win o widzach Jabło­now­skie­go „nikt nor­mal­ny tego nie słucha”
https://www.youtube.com/watch?v=xvGMGG3C34A

Kor­win o rosz­cze­niach żydow­skich „do kry­mi­na­łu za zgła­sza­nie fał­szy­wych roszczeń”
https://www.youtube.com/watch?v=zC4pJ6yhFOo

Bosak o waka­cjach z Konfederacją
https://www.youtube.com/watch?v=snUGr8Bwn5w

Sośnierz o głu­po­cie w pol­skiej polityce
https://www.youtube.com/watch?v=XngDl7NW3zo

Koali­cja PiS Konfederacja?
https://www.youtube.com/watch?v=iinfCoKPYr0

Tuma­no­wicz o pro­gra­mie Konfederacji
https://www.youtube.com/watch?v=wIURxJOgKo4

Kon­fe­de­ra­cja popie­ra ener­ge­ty­kę atomową
https://www.youtube.com/watch?v=YMFuSZMcpEs

Kon­wen­cja pro­gra­mo­wa Konfederacji
https://www.youtube.com/watch?v=7XaA18UX9JU

Jan Boda­kow­ski