Kan­dy­dat Demo­kra­tów na pre­zy­den­ta USA Joe Biden wypo­wie­dział się w czwar­tek kry­tycz­nie o sytu­acji na Bia­ło­ru­si, w Pol­sce i na Węgrzech. Następ­nie wska­zał na pro­blem „wzro­stu tota­li­tar­nych reżi­mów na świecie”.

– NATO jest nara­żo­ne na ryzy­ko począt­ku pęk­nię­cia (…). Widzi­my to wszyst­ko, co dzie­je się od Bia­ło­ru­si po Pol­skę, po Węgry oraz wzrost tota­li­tar­nych reżi­mów na świe­cie(…) – powie­dział Biden pod­czas zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez tele­wi­zję ABC News spo­tka­nia z wybor­ca­mi w Filadelfii.

Przy­to­czo­ny frag­ment był czę­ścią szer­szej wypo­wie­dzi doty­czą­cej poli­ty­ki zagra­nicz­nej pre­zy­den­ta USA Donal­da Trum­pa, któ­ry jest rywa­lem Bide­na w nad­cho­dzą­cych wybo­rach pre­zy­denc­kich w USA.

 

za tvpin­fo