W kuriozalnym procesie wytoczonym przez byłych dyrektorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którzy domagali się usunięcia eksponatów i informacji o polskim bohaterstwie i martyrologii z wystawy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Sza­now­ni Człon­ko­wie Rady Muzeum II Woj­ny Świa­to­wej w Gdańsku,
W imie­niu dyrek­to­ra Muzeum II Woj­ny Świa­to­wej w Gdań­sku dr. Karo­la Nawroc­kie­go, z wiel­ką rado­ścią infor­mu­ję, że POLSCY BOHATEROWIE ZOSTAJĄ NA WYSTAWIE GŁÓWNEJ MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU.

15 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Sąd Okrę­go­wy w Gdań­sku odda­lił 26 z 28 żądań byłych dyrek­to­rów Muzeum II Woj­ny Świa­to­wej w Gdań­sku, w tym 16 z 17 żądań w spra­wie wpro­wa­dzo­nych zmian i uzu­peł­nień na wysta­wie głównej.

Odda­lo­ne zosta­ły żąda­nia doty­czą­ce m.in.:
1. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ por­tre­tu o. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go wraz ze sta­no­wi­skiem mul­ti­me­dial­nym poświę­co­nym jego postaci.
2. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ por­tre­tu Witol­da Pilec­kie­go wraz ze sta­no­wi­skiem mul­ti­me­dial­nym doty­czą­cym jego postaci.
3. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ zdję­cia powstań­ców war­szaw­skich skła­da­ją­cych przy­się­gę woj­sko­wą przed wstą­pie­niem do oddzia­łu pod­czas mszy św.
4. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ zdję­cia rodzi­ny Ulmów wraz ze sta­no­wi­skiem mul­ti­me­dial­nym „Pola­cy ratu­ją­cy Żydów”.
5. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ maski pośmiert­nej bł. ks. Ste­fa­na Win­cen­te­go Fre­li­chow­skie­go (ofia­ry KL Dachau) wraz z eks­po­zy­to­rem poświę­co­nym kaź­ni ducho­wień­stwa w obo­zach koncentracyjnych.
6. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ eks­po­na­tu w posta­ci Spi­su pomor­do­wa­nych Pola­ków w KL Dachau spo­rzą­dzo­ne­go w 1946 r. przez zespół ks. Edmun­da Char­ta (więź­nia Dachau).
7. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ pol­skiej fla­gi naro­do­wej oca­lo­nej w oku­po­wa­nym przez Sowie­tów Lwo­wie i przy­wró­ce­nie w jej miej­sce maka­ty przed­sta­wia­ją­cej powi­ta­nie przez mniej­szość bia­ło­ru­ską Armii Czer­wo­nej wkra­cza­ją­cej na zie­mie pol­skie po 17 wrze­śnie 1939 r. (tj. eks­po­na­tu, któ­ry musiał zostać zwró­co­ny wła­ści­cie­lo­wi z powo­du upły­nię­cia ter­mi­nu wypo­ży­cze­nia uzgod­nio­ne­go przez poprzed­nią Dyrekcję).
8. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ eks­po­zy­to­ra poświę­co­ne­go mjr. Hen­ry­ko­wi Dobrzań­skie­mu „Huba­lo­wi”.
9. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ eks­po­zy­to­ra poświę­co­ne­go Maria­no­wi Rejew­skie­mu, pol­skie­mu kryp­to­lo­go­wi, któ­ry w grud­niu 1932 r. zła­mał szyfr „Enig­my”.
10. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ eks­po­na­tu – rewol­we­ru nagant – ilu­stru­ją­ce­go typ bro­ni, z któ­rej w latach 1937–1938 sta­li­now­scy kaci mor­do­wa­li mniej­szo­ści naro­do­we w Związ­ku Sowiec­kim, w tym w ramach ope­ra­cji anty­pol­skiej, mniej­szość naro­do­wą pol­ską i przy­wró­ce­nie zamiast tego eks­po­na­tu gry plan­szo­wej pt. „Plan Pięcioletni”.
11. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ eks­po­na­tów w posta­ci rysun­ku Mat­ki Boskiej i frag­men­tu pasia­ka z nume­rem obo­zo­wym wyko­na­nych po woj­nie przez więź­nia KL Mau­thau­sen w trak­cie tera­pii mają­cej pomóc mu w uwol­nie­niu się od psy­chicz­ne­go uwię­zie­nia w obo­zo­wym koszmarze.
12. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ tablic: Pięt­no woj­ny (dot. psy­chicz­ne­go i fizycz­ne­go oka­le­cze­nia ludzi przez woj­nę), Zwią­zek Sowiec­ki. Komu­ni­stycz­ne pań­stwo maso­we­go ter­ro­ru oraz Ope­ra­cja (anty)polska NKWD 1937–1938. Sowiec­kie ludo­bój­stwo na Polakach.
13. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ w sek­cji poświę­co­nej par­ty­zant­kom nowych frag­men­tów tre­ści umiesz­czo­nych we wpro­wa­dze­niach do tema­ty­ki par­ty­zant­ki sowiec­kiej, pol­skiej, fran­cu­skiej i jugosłowiańskiej.
14. Usu­nię­cia z wysta­wy głów­nej MIIWŚ sta­ty­styk strat oso­bo­wych wybra­nych państw (w sumie 21) przed­sta­wio­nych w war­to­ściach względ­nych i bez­względ­nych w spo­sób gra­ficz­ny, i przy­wró­ce­nia poprzed­nich sta­ty­styk, uzna­wa­nych za wła­ści­we przez Paw­ła Mach­ce­wi­cza i Powo­dów, a trak­tu­ją­cych jako „ofia­ry woj­ny” np. żoł­nie­rzy nie­miec­kich i przed­sta­wio­nych tyl­ko w odnie­sie­niu do 10 państw i tyl­ko w war­to­ściach bezwzględnych.
15. Przy­wró­ce­nia pier­wot­nej for­my sce­no­gra­ficz­nej wysta­wy w czę­ści poświę­co­nej Pol­skie­mu Pań­stwu Pod­ziem­ne­mu, tak głę­bo­ko kon­spi­ru­ją­cych część prze­strze­ni, że widz nie dostrze­gał frag­men­tu poświę­co­ne­go Ire­nie Sendlerowej.
16. Prze­nie­sie­nia eks­po­na­tów doty­czą­cych kpt. Anto­nie­go Kasz­te­la­na w pier­wot­ne miej­sce ich pre­zen­ta­cji, czy­li do gablo­ty z eks­po­na­ta­mi doty­czą­cy­mi Rudol­fa Spannera.

Z sie­dem­na­stu żądań zmian na wysta­wie, uwzględ­nio­na zosta­ło tyl­ko jed­no — usu­nię­cie z wysta­wy głów­nej MIIWŚ fil­mu pro­duk­cji IPN pt. „Nie­zwy­cię­że­ni”.
Wyrok Sądu Okrę­go­we­go w Gdań­sku nie zawie­ra decy­zji w zakre­sie przy­wró­ce­nia poprzed­niej pro­duk­cji – „Dyp­ty­ku”.

Ponad­to byli dyrek­to­rzy Muzeum żąda­li publi­ka­cji prze­pro­sin w pra­sie (Gaze­ta Wybor­cza, Rzecz­po­spo­li­ta, Nasz Dzien­nik, Gaze­ta Praw­na Codzien­nie, Poli­ty­ka, New­swe­ek, Do Rze­czy, SIECI, Tygo­dnik Powszech­ny), a tak­że na stro­nie inter­ne­to­wej Muzeum.
W tym zakre­sie powódz­two zosta­ło w cało­ści oddalone.

Dyrek­tor Muzeum II Woj­ny Świa­to­wej w Gdań­sku dr Karol Nawroc­ki w trak­cie zor­ga­ni­zo­wa­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej dn. 15-10-2020 r. na wysta­wie głów­nej MIIWŚ przy wize­run­ku rtm. Witol­da Pilec­kie­go powie­dział: „Dzi­siej­szy wyrok Sądu Okrę­go­we­go w Gdań­sku odda­lił aż 26 z 28 żądań Powo­dów, czy­li poprzed­niej dyrek­cji Muzeum II Woj­ny Świa­to­wej w Gdań­sku. Z 17 zmian w wysta­wie głów­nej, któ­re były przed­mio­tem tego postę­po­wa­nia, 16 zosta­ło odda­lo­nych, co ozna­cza, że uda­ło się nam obro­nić pol­skich boha­te­rów – rot­mi­strza Witol­da Pilec­kie­go, świę­te­go ojca Mak­sy­mi­lia­na Kol­be, Ire­nę Sen­dle­ro­wą, czy rodzi­nę Ulmów przed ewen­tu­al­nym, czy zagro­żo­nym przez Powo­dów usu­nię­ciem ich z naj­więk­szej muze­al­nej inwe­sty­cji w histo­rii Polski.”