Dyrek­tor ame­ry­kań­skie­go Naro­do­we­go Insty­tu­tu Aler­gii i Cho­rób Zakaź­nych Antho­ny Fau­ci powie­dział, że fede­ral­ni urzęd­ni­cy ds. zdro­wia roz­wa­ża­ją ponow­ne zale­ce­nie nosze­nia masek w miej­scach publicznych.

Nie­któ­re obsza­ry, w tym hrab­stwo Los Ange­les i Chi­ca­go, nie­daw­no stwier­dzi­ły, że każ­dy, nie­za­leż­nie od sta­tu­su szcze­pień, powi­nien nosić maskę w miej­scach publicz­nych. Ame­ry­kań­skie Cen­trum Kon­tro­li Cho­rób (CDC) dodat­ko­wo zale­ci­ło, aby wszyst­kie dzie­ci, któ­re nie zosta­ły zaszcze­pio­ne, nosi­ły maski po powro­cie do klas jesienią.

„To lokal­na decy­zja, któ­ra nie jest nie­zgod­na z ogól­ny­mi zale­ce­nia­mi CDC, któ­re dają  dużą swo­bo­dę w tym wzglę­dzie”, powie­dział Fau­ci w nie­dzie­lę. „I widzi­my to w LA. Widzi­my to w Chi­ca­go. Widzi­my to w Nowym Orle­anie, ponie­waż tam­tej­si urzęd­ni­cy, wie­lu z nich, mówi: „Nawet jeśli jesteś zaszcze­pio­ny, roz­sąd­nie jest nosić maskę w domu”.

Reklama

Pod­czas nie­dziel­ne­go wywia­du Fau­ci nie podał kon­kret­ne­go powo­du, dla któ­re­go zaszcze­pio­ne oso­by powin­ny nosić maski.

Nie­któ­rzy urzęd­ni­cy, w tym bur­mistrz Nowe­go Jor­ku Bill de Bla­sio, powie­dzie­li, że przy­wró­ce­nie nosze­nia masek spo­wo­do­wa­ło­by, że ludzie roz­wi­nę­li­by brak zaufa­nia do szcze­pio­nek COVID-19