Niemcy przekażą 662 mln dolarów pomocy ocalałym z Holokaustu, tym razem do grupy tej zakwalifikowani zostali również Żydzi, którzy okres II wojny światowej spędzili  poza zasięgiem hitleryzmu w Związku Sowieckim, a także w państwach nie okupowanych przez III Rzeszę, jak Rumunia i Bułgaria.

Niem­cy zgo­dzi­ły się prze­zna­czyć ponad pół miliar­da euro na pomoc oca­la­łym z Holo­kau­stu, zma­ga­ją­cym się z cię­ża­rem pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa — poin­for­mo­wa­ła w śro­dę orga­ni­za­cja nego­cju­ją­ca odszko­do­wa­nia z rzą­dem Nie­miec tzw Kon­fe­ren­cja ds Rosz­czeń (Con­fe­ren­ce on Jewish Mate­rial Cla­ims Aga­inst Germany)

Płat­no­ści tra­fią do oko­ło 240 000 oca­la­łych na całym świe­cie, głów­nie w Izra­elu, Ame­ry­ce Pół­noc­nej, byłym Związ­ku Radziec­kim i Euro­pie Zachod­niej, w cią­gu naj­bliż­szych dwóch lat.

Od zakoń­cze­nia II woj­ny świa­to­wej, minę­ło już 75 lat, wszy­scy oca­le­ni z Holo­kau­stu są w pode­szłym wie­ku, “a ponie­waż wie­lu z nich zosta­ło pozba­wio­nych pra­wi­dło­we­go odży­wia­nia w mło­do­ści, obec­nie cier­pią z powo­du wie­lu pro­ble­mów zdro­wot­nych”. Ponad­to “wie­lu żyje w izo­la­cji, ponie­waż w holo­kau­ście stra­ci­li całe rodzi­ny”, i mają tak­że pro­ble­my psy­cho­lo­gicz­ne “z powo­du prze­śla­do­wań przez nazistów”.

Wie­lu z nich  — czy­ta­my  w infor­ma­cji pra­so­wej Asso­cia­ted Press —  jest rów­nież na gra­ni­cy ubó­stwa, a “dodat­ko­we kosz­ty masek i inne­go sprzę­tu ochron­ne­go, arty­ku­łów spo­żyw­czych z dosta­wą i innych wydat­ków zwią­za­nych z pan­de­mią są dla wie­lu miażdżące”.

Nowe fun­du­sze są skie­ro­wa­ne do Żydów, któ­rzy nie otrzy­mu­ją  eme­ry­tur z Nie­miec, głów­nie tych, któ­rzy ucie­kli przed nazi­sta­mi i wylą­do­wa­li w Rosji i gdzie indziej, aby ukryć się pod­czas wojny.

Schne­ider powie­dział, że oko­ło 50% oca­la­łych z Holo­kau­stu w USA miesz­ka na Bro­okly­nie i byli szcze­gól­nie dotknię­ci, gdy Nowy Jork był cen­trum ame­ry­kań­skiej epi­de­mii, a teraz dane zacho­ro­wań wyglą­da­ją gorzej w Izra­elu i innych miejscach.

Każ­dy z tych, któ­rzy prze­ży­li, otrzy­ma dwie wypła­ty w wyso­ko­ści 1200 euro (1400 dola­rów) w cią­gu naj­bliż­szych dwóch lat

Oprócz fun­du­szy zwią­za­nych z koro­na­wi­ru­sem, Niem­cy zgo­dzi­ły się w nie­daw­no zakoń­czo­nej run­dzie corocz­nych nego­cja­cji zwięk­szyć finan­so­wa­nie świad­czeń socjal­nych dla osób oca­la­łych o 30,5 mln euro (36 mln dola­rów), do łącz­nej kwo­ty 554,5 mln (651 mln dola­rów) na 2021 r., poin­for­mo­wa­ła Kon­fe­ren­cja ds. roszczeń.

W wyni­ku nego­cja­cji z Kon­fe­ren­cją Rosz­czeń od 1952 roku, rząd nie­miec­ki zapła­cił ponad 80 miliar­dów dola­rów odszko­do­wań za Holokaust.

Część corocz­nych nego­cja­cji Cla­ims Con­fe­ren­ce obej­mu­je rów­nież współ­pra­cę z Niem­ca­mi w celu zwięk­sza­nia licz­by osób upraw­nio­nych do odszkodowań.

W tym roku nie­miec­ki rząd zgo­dził się na odszko­do­wa­nia dla miesz­kań­ców 27 „otwar­tych gett” w Buł­ga­rii i Rumunii.

 

Nie­ste­ty pol­skie wła­dze ani orga­ni­za­cje spo­łecz­ne nie pro­wa­dzą rów­nież sku­tecz­ne­go lob­bin­gu w spra­wie odszo­do­wań za stra­ty jakie Niem­cy wyrzą­dzi­li Pol­scei etnicz­nym Pola­kom pod­czas wojny