Nie­dłu­go Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny, na cmen­ta­rzu w Mis­sis­sau­dze, przy gro­bie kole­gi roz­ma­wia­ją Janusz Niem­czyk i Andrzej Kumor. Skła­da­my kości na kana­dyj­skiej zie­mi — pamię­taj­my o tych któ­rzy odchodzą.

Reklama