Urzęd­ni­cy zdro­wia publicz­ne­go  moni­to­ru­ją sytu­ację w dwóch szpi­ta­lach w Toronto.

Co naj­mniej 29 pacjen­tów i człon­ków per­so­ne­lu zosta­ło zarażonych.

Od piąt­ku trzech pacjen­tów i sze­ściu pra­cow­ni­ków szpi­ta­la Toron­to Western Hospi­tal uzy­ska­ło wynik pozy­tyw­ny na obec­ność wirusa.

Ma to miej­sce na dwóch oddzia­łach cho­rób wewnętrz­nych — w oddzia­le 8A i oddzia­le 8B w Fell Pavilion.

W mię­dzy­cza­sie czte­ry oddzia­ły szpi­ta­la św. Józe­fa w pol­skiej dziel­ni­cy mia­sta mia­ły też miej­sce zara­że­nia. Szpi­tal St. Jose­ph’s leczy 16 pacjen­tów przy­ję­tych na oddział COVID-19. Z tej licz­by sie­dem to aktyw­ne przy­pad­ki pacjen­tów,   13 człon­ków per­so­ne­lu rów­nież uzy­ska­ło pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność wirusa.

Infek­cje są powią­za­ne z czte­re­ma oddzia­ła­mi w szpi­ta­lu: oddzia­łem 2E i oddzia­łem 4E, a tak­że oddzia­łem  2L ​​i oddzia­łem 3M.

Uwa­ża się, że ogni­ska te wystą­pi­ły  po raz pierw­szy  mię­dzy 3 a 16 października.