Pie­nią­dze z zapo­mo­gi CERB uży­wa­ne są na wie­le nie­le­gal­nych rze­czy w tym zaku­py bro­ni przez gang­ste­rów — wyka­za­ło śledz­two gaze­ty “The Sun”. Inni wią­żą z nagłym przy­pły­wem gotów­ki roz­da­wa­nej przez rząd falę śmier­ci z powo­du przedaw­ko­wa­nia narkotyków

Dzie­siąt­ki człon­ków gan­gu wyko­rzy­sty­wa­ło coty­go­dnio­we cze­ki rzą­do­we w wyso­ko­ści 500 dola­rów, aby popra­wić uzbro­je­nie i zdo­być nie­le­gal­ną broń krót­ką prze­my­ca­ną do kra­ju z USA, poda­ły źró­dła Toron­to Sun.

Zwięk­szo­na siła ognia dopro­wa­dzi­ła do więk­szej licz­by strze­la­nin, ponie­waż zmie­nia się rów­no­wa­ga siły w woj­nach mię­dzy gangami

reklama

Rów­nież kon­tro­le ulicz­ne prze­pro­wa­dza­ne przez poli­cję zosta­ły znacz­nie ogra­ni­czo­ne w ostat­nich latach, więc człon­ko­wie gan­gów swo­bod­nie noszą teraz broń przy sobie, zamiast wycią­gać z kry­jó­wek tyl­ko na akcje.

„Kie­dy jeż­dżą po mie­ście i napo­ty­ka­ją inny samo­chód z człon­ka­mi rywa­li­zu­ją­ce­go gan­gu w środ­ku, natych­miast zaczy­na­ją strze­lać” — doda­je źró­dło. „Zakła­da­ją, że dru­ga stro­na też jest uzbrojona.

Inne źró­dło zwró­ci­ło uwa­gę, że licz­ba strza­łów rów­nież dra­ma­tycz­nie wzro­sła w ostat­nich latach.

„Kie­dyś odda­wa­no od sze­ściu do dwu­na­stu strza­łów” — mówi źró­dło. „Teraz licz­ba wystrze­lo­nych poci­sków wzro­sła od 20 do 30 do 40, co zwięk­sza zagro­że­nie dla nie­win­nych osób postron­nych z powo­du nie­uda­nych strzałów”.

Pod­czas uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cej zabi­te­go rape­ra Dimar­jio Jen­kin­sa, zna­ne­go rów­nież jako Houdi­ni, 9 czerw­ca człon­ko­wie dwóch wal­czą­cych frak­cji odda­li do sie­bie pra­wie 60 strza­łów na obsza­rze Jane St.-Wilson Ave.

Toron­to jest obec­nie na pro­stej dro­dze do prze­kro­cze­nia zeszło­rocz­ne­go rekor­du 492 strzelanin.

Na dzień 13 paź­dzier­ni­ka sta­ty­sty­ki Toron­to Poli­ce poka­zu­ją 402 strze­la­ni­ny, w porów­na­niu z 370 strze­la­ni­na­mi w tym samym okre­sie w 2019 roku.

Tyl­ko w sierp­niu było 70 strze­la­nin — śred­nio ponad dwie dziennie.

CERB wywarł też dra­ma­tycz­nie nega­tyw­ny efekt w śro­do­wi­sku nar­ko­ma­nów, gdzie nagle ludzie żyją­cy z zapo­mo­gi czy nie pobie­ra­ją­cy żad­nych świad­czeń uzy­ska­li moż­li­wość natych­mia­sto­we­go otrzy­my­wa­nia 2 tys. dol. mie­sięcz­nie a cza­sem więk­szej kwo­ty.  Dało to moż­li­wość jed­no­ra­zo­we­go zaku­pu więk­szej ilo­ści nar­ko­ty­ków i wywo­ła­ło falę przedaw­ko­wań, cza­sem śmiertelnych.