Weszło dziś w życie roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów, zgod­nie z któ­rym do wtor­ku 10 listo­pa­da obo­wią­zu­je zakaz wyko­ny­wa­nia mię­dzy­na­ro­do­wych lotów cywil­nych do 34 państw.

Kra­je obję­te zaka­zem lotów to:

Beli­ze,
Bośnia i Hercegowina,
Czarnogóra,
Brazylia,
Nepal,
Gruzja,
Jordan,
Bahrajn,
Maroko,
Izra­el,
Katar,
Kuwejt,
Libia,
Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arabskie,
Albania,
Argentyna,
Armenia,
Chile,
Honduras,
Irak,
Kolumbia,
Kostaryka,
Liban,
Mace­do­nia Północna,
Malediwy,
Mołdawia,
Panama,
Paragwaj,
Peru,
Tunezja,
Wyspy Zie­lo­ne­go Przylądka,
USA,
Oman
Bahamy.

Reklama

 

 

Roz­po­rzą­dze­nie weszło w życie dzi­siaj, 28 paź­dzier­ni­ka, a tra­ci moc z dniem 10 listo­pa­da 2020 r.