Nakła­dem wydaw­nic­twa Aro­mat Sło­wa i wydaw­nic­twa AA uka­za­ło się dru­gie roz­sze­rzo­ne wyda­nie porad­ni­ka „Zio­ła z pol­skich łąk” autor­stwa Zbi­gnie­wa Nowa­ka. Zda­niem wydaw­cy pra­cy „na łąkach i pastwi­skach wystę­pu­ją takie zio­ła, któ­re budzą dziś podziw nowo­cze­snej medy­cy­ny. Moż­na z nich pozy­ski­wać aż do póź­nej jesie­ni naj­war­to­ściow­sze leki nie­mal na wszyst­kie cho­ro­by, z któ­ry­mi zma­ga się współ­cze­sny czło­wiek. I to zupeł­nie za dar­mo! Potrze­ba jedy­nie do tego odpo­wied­niej wie­dzy, a w jej zdo­by­ciu pomo­że Czy­tel­ni­ko­wi wła­śnie ta obszer­na, war­to­ścio­wa książka”.

Według wydaw­nic­twa AA dzię­ki publi­ka­cji „Zio­ła z pol­skich łąk” „bez tru­du nauczy­my się roz­po­zna­wać rośli­ny lecz­ni­cze, a tak­że dowie­my, kie­dy je zbie­rać, jak suszyć i prze­twa­rzać na domo­we spe­cy­fi­ki dla zdro­wia. Znaj­dzie­my tu wyczer­pu­ją­ce infor­ma­cje na temat lecz­ni­czych wła­ści­wo­ści opi­sy­wa­nych ziół w opar­ciu o naj­now­sze osią­gnię­cia medy­cy­ny oraz dodat­ko­wo cen­ne pora­dy doty­czą­ce ich zasto­so­wa­nia w kuch­ni i kosme­ty­ce. Porad­nik zawie­ra też mnó­stwo ory­gi­nal­nych recep­tur na natu­ral­ne domo­we leki i prze­pi­sy na proz­dro­wot­ne dania oraz kosmetyki”.

Na łamach pra­cy „Zio­ła z pol­skich łąk” opi­sa­ne jest zasto­so­wa­nie takich ziół jak: Blusz­czyk kur­dy­ba­nek, Bab­ka lan­ce­to­wa­ta, Fio­łek Won­ny, Jasno­ta Bia­ła, Koni­czy­na łąko­wa (czer­wo­na), Koni­czy­na bia­ła, Krwi­ściąg lekar­ski, Krwaw­nik pospo­li­ty, Krwaw­ni­ca pospo­li­ta, Lucer­na siew­na, Mni­szek lekar­ski, Ostro­żeń Warzyw­ny, Perz wła­ści­wy, Pokrzy­wa zwy­czaj­na, Pod­biał pospo­li­ty, Rze­pik pospo­li­ty, Skrzyp polny, Sto­krot­ka pospo­li­ta, Świe­tlik łąko­wy, Tasz­nik pospo­li­ty, Wią­zów­ka Błot­na, Żywo­kost lekar­ski, Dąbrów­ka roz­ło­go­wa i kosma­ta, Jastrzę­biec kosma­czek, Oman łąko­wy, Pię­cior­nik gęsi, Szczaw.

Reklama

Zio­ła­mi war­to się inte­re­so­wać, tym bar­dziej że rze­ko­ma pan­de­mia to dosko­na­ły biz­nes dla prze­my­słu far­ma­ceu­tycz­ne­go. By osią­gnąć zyski, trze­ba wykre­ować zapo­trze­bo­wa­nie na pro­duk­ty, któ­rych kon­su­men­ci nie potrze­bu­ją. Nazy­wa się to kre­owa­niem popy­tu. Pole­ga to na wmó­wie­niu kon­su­men­tom, że coś jest im nie­zbęd­ne do życia, gdy real­nie mogą się obyć bez tego produktu.

Popyt kreu­je się za pomo­cą mediów. Same rekla­my są już ana­chro­nicz­nym instru­men­tem. Dziś popyt kreu­je się poprzez wszel­kie komu­ni­ka­ty, w tym roz­ryw­ko­we i infor­ma­cyj­ne (któ­re dziś są czę­ścią roz­ryw­ki, a nie sze­rze­nia wie­dzy o świe­cie). Jest to o wie­le sku­tecz­niej­sza meto­da, szcze­gól­nie gdy opie­ra się na zastra­sza­niu odbiorców.

Kto ma kasę, ten kreu­je naj­sku­tecz­niej popyt. W 2009 roku naj­bar­dziej docho­do­wą bran­żą na świe­cie był gór­nic­two i pro­duk­cja ropy naf­to­wej, któ­rych pro­du­cen­ci zgar­nia­li 19.8% glo­bal­nych zysków na ryn­ku. Dru­gie naj­więk­sze docho­dy osią­gnę­ły kor­po­ra­cje far­ma­ceu­tycz­ne (19.1%). Potem była pro­duk­cja tyto­niu (12,3%), żyw­no­ści (11,9%), środ­ki czy­sto­ści (9,9%), tele­ko­mu­ni­ka­cja (7.5%), maszy­ny prze­my­sło­we (7.1%), mate­ria­ły budow­la­ne (6.5%), sprzęt wyko­rzy­sty­wa­ny w kosmo­sie i broń (6,2%).

O tym, co ludzie uwa­ża­ją za pro­blem, decy­du­ją kor­po­ra­cje kupu­ją­ce czas rekla­mo­wy w mediach. Rekla­ma paliw nie ma sen­su. Kon­su­men­ci i tak ener­gie kupu­ją, a nie ma pomy­słu, jak ich skło­nić by wię­cej je zuży­wa­li. Far­ma­ceu­ty­ki to jed­nak inna spra­wa. Ludzi za pośred­nic­twem mediów moż­na wpro­wa­dzić w stan histe­rii, by w oba­wie przed uro­jo­nym zagro­że­niem dla zdro­wia coraz wię­cej kon­su­mo­wa­li pro­duk­tów prze­my­słu farmaceutycznego.

Kij w szpry­chy glo­bal­nym kon­cer­nom wty­ka­ją wszy­scy ci, któ­rzy pro­pa­gu­ją natu­ral­ne meto­dy lecze­nia np. sub­stan­cja­mi zawar­ty­mi w zio­łach, owo­cach czy warzy­wach. Jed­nym z nich jest Zbi­gniew T. Nowak.

Zbi­gniew T. Nowak „od pra­wie 30 lat nie­stru­dze­nie popu­la­ry­zu­je wie­dzę z zakre­su zio­ło­lecz­nic­twa, zdro­wej die­ty i zdro­we­go sty­lu życia. Napi­sał 38 ksią­żek o tej tema­ty­ce i ponad 1300 arty­ku­łów porad­ni­czych zamiesz­czo­nych w poczyt­nych pismach. Autor kil­ku­set audy­cji nada­wa­nych w Pol­skim Radiu. Jego publi­ka­cje opar­te są zawsze na naj­now­szych wyni­kach badań medycz­nych. Przez dłu­gie lata współ­pra­co­wał ze zna­nym zie­la­rzem-fran­cisz­ka­ni­nem, ojcem Grze­go­rzem Sro­ką oraz wybit­nym znaw­cą roślin lecz­ni­czych – prof. Alek­san­drem Ożarowskim”

Jan Boda­kow­ski