Andrzej Kumor w cyklicz­nym felie­to­nie tłu­ma­czy, że dzi­siaj par­tie poli­tycz­ne w Kana­dzie niczym zasad­ni­czym się nie róż­nią i mogli­by­śmy cały sys­tem poli­tycz­ny scho­wać do szafy.