Wszyst­kich Świę­tych w Kanadzie

Repor­taż z cmen­ta­rza Park Lawn w Toron­to, gdzie spo­czy­wa­ją set­ki pol­skich imi­gran­tów i kom­ba­tan­tów. Wszyst­kich Świę­tych w Kana­dzie jest obcho­dzo­ne pra­wie wyłącz­nie przez pol­ską spo­łecz­ność. Roz­ma­wia­my w cmen­tar­nym mau­zo­leum przy urnie Hen­ry­ka Rasto­na zna­ne­go dzia­ła­cza polo­nij­ne­go wie­lo­let­nie­go dyrek­to­ra Cre­dit Union, żoł­nie­rza gen. Macz­ka, o nas Pola­kach o żoł­nier­skiej fali emi­gra­cji, o przemijaniu…