Szczęść Boże,

 

Kocha­ni powo­li dobie­ga koń­ca Akcja 40 dni dla Życia. Jutro już ostat­ni dzień ☹ ale w tym roku Pan Bóg dał nam szcze­gól­ną łaskę i prze­dłu­żył nasza modli­twę w inten­cji nie­na­ro­dzo­nych o kolej­ne dzie­więć dni… hura!!!

reklama

 

W dniach od 1 ‑8 listo­pa­da odbę­dzie się w Pol­sce pięk­na ini­cja­ty­wa modli­tew­na pod nazwą Róża­niec do Gra­nic Nie­ba, a wszy­scy któ­rzy są za życiem i miło­ścią włą­cza­ją się w nią obo­wiąz­ko­wo, i znów wszy­scy razem będzie­my się modlić w obro­nie życia.. YES !!!! 🙂

 

Tym razem będzie­my bła­gać Boga o wyba­cze­nie za wszyst­kie dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne w całej histo­rii naszych rodzin i nasze­go naro­du. Posta­ra­my się przy­jąć te bez­i­mien­ne dusze o któ­rych ist­nie­niu może nawet nie wiemy.

Wystar­czy jed­na modli­twa ser­ca i Psalm 51, w któ­rym sło­wa­mi Dawi­da będzie­my pro­sić o wyba­cze­nie w imie­niu naszym i tych któ­rzy nie chcą lub już nie mogą tego uczy­nić, i aby to wszyst­ko dopeł­ni­ło się w Nie­po­ka­la­nym Ser­cu Maryi. Odmó­wi­my też jed­ną bole­sną część różań­ca (5 tajemnic).

 

Pod­czas obja­wień Mat­ki Bożej w Gierz­wał­dzie (jedy­ne ofi­cjal­nie uzna­ne przez Kościół obja­wie­nie Maryj­ne w Pol­sce) dziew­czyn­ki zapy­ta­ły Mat­kę Boża kie­dy ich ojco­wie prze­sta­ną pić wód­kę. Mat­ka Boża powie­dzia­ła: ‘’Odma­wiaj­cie Róża­niec’’. Potem dziew­czyn­ki zapy­ta­ły, kie­dy Pol­ska odzy­ska nie­pod­le­głość. Na co Mat­ka Boża: ’’Odma­wiaj­cie Róża­niec.’’ Myślę, że gdy­by­śmy dzi­siaj zapy­ta­li Mat­kę Bożą kie­dy skoń­czy się abor­cja i ta cała ’’zady­ma‘’ w naszej Ojczyź­nie, z pew­no­ścią Mat­ka Boża odpo­wie­dzia­ła­by: ‘’Odma­wiaj­cie różaniec’’…

Kocha­ni, poni­żej prze­sy­ła­my link do stro­ny inter­ne­to­wej, gdzie znaj­dzie­cie wię­cej informacji:

https://www.rozaniecdogranic.pl/

https://www.rozaniecdogranic.pl/modlitwa

Pro-life­rzy wszyst­kich kra­jów, miło­śni­cy życia i miło­ści, oraz słu­dzy Nie­po­ka­la­nej łącz­my się (na modlitwie).

Pozdra­wia­my z Chry­stu­sem i Jego Matką,

M&T


I. UDZIAŁ W WYDARZENIU:

Róża­niec Do Gra­nic Nie­ba trwa 8 dni, całą okta­wę Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych. Do wyda­rze­nia moż­na dołą­czyć dowol­ne­go dnia, choć zachę­ca­my, by aktyw­nie uczest­ni­czyć przez całą okta­wę. W zależ­no­ści od sytu­acji modli­twę prze­ży­wa­my na cmen-tarzu, w para­fi lub innych dostęp­nych miej­scach, w domu, pod przy­droż­nym krzy­żem. Godzi­na dowol­na, zachę­ca­my jed­nak do wybra­nia cza­su powią­za­ne­go z ryt­mem ducho­wym dnia.

12:00 – Anioł Pański

15:00 – Godzi­na Miło­sier­dzia21:00 – Apel Jasno­gór­ski (onli­ne z Sank­tu­arium Mat­ki Bozej w Cze­sto­cho­wie)Jeśli modli­twa ma miej­sce poza kościo­łem (z natu­ry przy­go­to­wa­nym do litur­gii), to pro­si­my o zor­ga­ni­zo­wa­nie god­ne­go miej­sca, na przy­kład – sto­lik, zapa­lo­na świecz­ka, Pismo Świę­te otwar­te na czy­ta­niu z dnia, ew. obra­zek, fgurka.W cza­sie modli­twy przyj­mij wewnętrz­ną posta­wę uni­że­nia przed Bogiem. Nie prze­ży­waj modli­twy, jako „cudow­ne­go zaklę­cia”, Bóg Ojciec jest cał­ko­wi­cie wol­ny w swo­ich decy­zjach, On decy­du­je jakie łaski nam ofa­ru­je, my Jego dzie­ci ufa­my i wszyst­ko przyj­mu­je­my. Całe wyda­rze­nie prze­ży­wa­my w duchu jed­no­ści: świeckich,kapłanów, bisku­pów i papie­ża.II. PRZEBIEG MODLITWY: (sta­raj­my się zacho­wać kolejność)

1. modli­twa do Boga Ojca:

Bądź uwiel­bio­ny Boże, w Trój­cy Świę­tej Jedy­ny, Stwór­co wszel­kie­go stwo­rze­nia. Ty jesteś Miło­ścią i Źró­dłem miło-ści. Dzię­ku­ję Ci, żeś mnie tak cudow­nie stwo­rzył! Dzię­ku­ję Ci tak­że za życie człon­ków mojej rodzi­ny, gdyż każ­dy czło-wiek jest wyra­zem Two­je­go bło­go­sła­wień­stwa dla mnie, mojej ojczy­zny i całe­go świata.Niestety my, grzesz­ni­cy, czę-sto nie potraf­my przy­jąć, a nie­kie­dy nawet wprost odrzu­ca-my ten Owoc Two­jej miło­ści. Dla­te­go bar­dzo prze­pra­szam Cie­bie za każ­dą znie­wa­gę, jakiej dopu­ści­łem się odrzu­ca­jąc dar życia. Prze­pra­szam za każ­de odrzu­co­ne przez moich Roda­ków­dziec­ko poczę­te, któ­re jest prze­ja­wem obfto­ści Two­je­go miło­sier­dzia dla rodzi­ców, krew­nych i całe­go naro­du. Prze­pra­szam Cię za każ­de­go czło­wie­ka, któ­ry w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­nił się do odrzu­ce­nia miło­ści obja­wio­nej w zaist­nie­niu nowe­go życia. Pro­szę o łaskę prze­ba­cze­nia dla mnie, dla mojej naj­bliż­szej rodzi­ny, dla moich przod­ków i potom­ków. Jed­no­cze­śnie pra­gnę przy­jąć do swe­go ser­ca każ­de poczę­te, a odrzu­co­ne życie. Przyj­mu-ję te dzie­ci, któ­rym choć nie dano przyjść na ten świat, to jed­nak żyją przed Two­im Obli­czem. Nada­ję im pra­wa mojej rodzi­ny i oby­wa­tel­stwo mojej Ojczy­zny. Prze­bacz nam i udziel daru jed­no­ści. Przez Chry­stu­sa, Pana nasze­go. Amen.(impri­ma­tur N. 5375/2020)

2. modli­twa osobista/rodzinna:

MODLITWA OSOBISTA I RODZINNA NA CMENTARZU: Wszyst­kie dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne zabi­te w naszy­chro­dzi­nach, te o któ­rych wie­my i te, któ­re są nam nieznane,przepraszamy was i chce­my przy­jąć do ser­ca wasze przebaczenie.Pro-simy, jeśli już oglą­da­cie Boga twa­rzą w twarz, wsta­wiaj­cie się za nami, by śmierć nie mia­ła dostę­pu do naszych rodzin. Pro­si­my omo­dli­twę za Pol­skę i cały świat, by wró­cił do Boga Ojca, nasze­go Stwórcy.Przez Chry­stu­sa, Pana nasze­go. Amen.(impri­ma­tur N. 5375/2020)

3. Psalm 51:

Zmi­łuj się nade mną, Boże, w łaska­wo­ści swo­jej, *w ogro­mie swej lito­ści zgładź nie­pra­wość moją.Obmyj mnie zupeł­nie z mojej winy *i oczyść mnie z grze­chu moje­go.Uzna­ję bowiem nie­pra­wość moją, *a grzech mój jest zawsze przede mną.Prze­ciw­ko Tobie same­mu zgrze­szy­łem *i uczy­ni­łem, co złe jest przed Tobą,Abyś oka­zał się spra­wie­dli­wy w swym wyro­ku *i pra­wy w swo­im sądzie.Oto uro­dzi­łem się obcią­żo­ny winą *i jako grzesz­ni­ka poczę­ła mnie mat­ka.A Ty masz upodo­ba­nie w ukry­tej praw­dzie, *naucz mnie tajem­nic mądro­ści.Pokrop mnie hizo­pem, a sta­nę się czy­sty, *obmyj mnie, a nad śnieg wybie­le­ję.Spraw, abym usły­szał radość i wese­le, *niech się radu­ją kości, któ­re skru­szy­łeś.Odwróć swe obli­cze od moich grze­chów *i zmaż wszyst­kie moje prze­wi­nie­nia.Stwórz, Boże, we mnie ser­ce czy­ste *i odnów we mnie moc ducha.Nie odrzu­caj mnie od swe­go obli­cza *i nie odbie­raj mi świę­te­go ducha swe­go.Przy­wróć mi radość Two­je­go zba­wie­nia *i wzmoc­nij mnie duchem ofiar­nym.Będę nie­pra­wych nauczał dróg Two­ich *i wró­cą do Cie­bie grzesz­ni­cy.Uwol­nij mnie, Boże, od kary za krew prze­la­ną, Boże, mój Zbaw­co, *niech sła­wi mój język spra­wie­dli­wość Two­ją.Panie, otwórz war­gi moje, *a usta moje będą gło­sić Two­ją chwa­łę.Ofia­rą bowiem Ty się nie radu­jesz, *a cało­pa­le­nia, choć­bym dał, nie przyj­miesz.Boże, moją ofia­rą jest duch skru­szo­ny, *pokor­nym i skru­szo­nym ser­cem Ty, Boże, nie gar­dzisz.Panie, okaż Syjo­no­wi łaskę w Twej dobro­ci, *odbu­duj mury Jeru­za­lem.Wte­dy przyj­miesz pra­we ofia­ry: dary i cało­pa­le­nia, *wte­dy skła­dać będą ciel­ce na Two­im ołta­rzu.Chwa­ła Ojcu i Syno­wi, *i Ducho­wi Świę­te­mu.Jak była na począt­ku, teraz i zawsze, *i na wie­ki wie­ków. Amen.4. Róża­niec Świę­ty – co naj­mniej jed­na część Bole­sna (czy­li wszyst­kie 5 Tajem­nic), w zależ­no­ści od moż­li­wo­ści i pra­gnie­nia moż­na odmó­wić wszyst­kie 4 części.

III. PODSUMOWANIE:

Sche­mat tego „nabo­żeń­stwa” jest uni­wer­sal­ny i może być powtarzany.Zachęcamy do posta­wy ufno­ści po modli­twie. Modli­twa zosta­ła wysłu­cha­na. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co moż­li­wie naj­lep­sze swo­im dzie­ciom.Odwa­gi!
W górę serca!