Region Peel został prze­su­nię­ty na „czer­wo­ny poziom” w ramach nowej, ozna­czo­nej kolo­ra­mi, stre­fo­wej struk­tu­ry reago­wa­nia na COVID-19,  Decy­zja wcho­dzi w życie w ten weekend.

Zgod­nie z nowym pla­nem regio­ny pro­win­cji są podzie­lo­ne na pięć stref: zie­lo­ny-zapo­bie­ga­nie, żół­ty-ochro­na, poma­rań­czo­wy-ogra­ni­cze­nia, czer­wo­ny-kon­tro­la i blo­ka­da, któ­ra jest ostatecznością.

począt­ko­wo Peel miał zostać umiesz­czo­ny w poma­rań­czo­wej stre­fie wraz z jed­nost­ka­mi zdro­wia publicz­ne­go w Otta­wie, Yor­ku, Wschod­nim Onta­rio i Toronto.

Jed­nak z dwu­cy­fro­wym wskaź­ni­kiem pozy­tyw­nych odczy­tów testów w Bramp­ton, gabi­net For­da zde­cy­do­wał o prze­nie­sie­niu regio­nu do stre­fy czer­wo­nej, któ­ra jest o krok od cał­ko­wi­te­go zablokowania.

Na pozio­mie „Red-Con­trol” zgro­ma­dze­nia są ogra­ni­czo­ne do 10 osób w pomiesz­cze­niach zamknię­tych i 25 na zewnątrz. Dozwo­lo­ne jest spo­ży­wa­nie posił­ków w pomiesz­cze­niach dla mak­sy­mal­nie 10 osób, a sale gim­na­stycz­ne mogą być otwie­ra­ne przy ści­śle okre­ślo­nych gra­ni­cach: 10 osób na zaję­ciach zamknię­tych, 25 osób na zaję­ciach na świe­żym powie­trzu i 10 osób w pomiesz­cze­niach z cię­żar­ka­mi lub sprzę­tem do ćwiczeń.

W pro­win­cji nie ma obec­nie cał­ko­wi­cie zablo­ko­wa­nych regio­nów. Toron­to pozo­sta­nie na zmo­dy­fi­ko­wa­nym eta­pie 2 do co naj­mniej 14 listopada.