Arcy­bi­skup Hen­ryk Gul­bi­no­wicz ma zakaz uczest­nic­twa w jakich­kol­wiek cele­bra­cjach lub spo­tka­niach publicz­nych oraz uży­wa­nia insy­gniów bisku­pich. Został tak­że pozba­wio­ny pra­wa do nabo­żeń­stwa pogrze­bo­we­go i pochów­ku w kate­drze — poin­for­mo­wa­ła w pią­tek Nun­cja­tu­ra Apo­stol­ska w Polsce.

W komu­ni­ka­cie opu­bli­ko­wa­nym w pią­tek na stro­nie Nun­cja­tu­ry Apo­stol­skiej poin­for­mo­wa­no, że “w wyni­ku prze­pro­wa­dze­nia docho­dze­nia w spra­wie oskar­żeń wysu­wa­nych pod adre­sem kard. Hen­ry­ka Gul­bi­no­wi­cza oraz po prze­ana­li­zo­wa­niu innych zarzu­tów doty­czą­cych kar­dy­na­ła, Sto­li­ca Apo­stol­ska pod­ję­ła w sto­sun­ku do nie­go decy­zję o zaka­zie uczest­nic­twa w jakich­kol­wiek cele­bra­cjach lub spo­tka­niach publicz­nych oraz uży­wa­nia insy­gniów biskupich”.

Został też pozba­wio­ny pra­wa do nabo­żeń­stwa pogrze­bo­we­go w kate­drze i pochów­ku w kate­drze — czy­ta­my w komunikacie.

Naka­za­no mu wpła­ce­nie “pew­nej sumy pie­nię­dzy jako daro­wi­zny na dzia­łal­ność Fun­da­cji św. Józe­fa powo­ła­nej przez Kon­fe­ren­cje Epi­sko­pa­tu Pol­ski w celu wspie­ra­nia dzia­łań Kościo­ła na rzecz ofiar nad­użyć sek­su­al­nych, pomo­cy psy­cho­lo­gicz­nej oraz pre­wen­cji i kształ­ce­nia osób odpo­wie­dzial­nych za ochro­nę nie­let­nich” (PAP).

Autor: Mag­da­le­na Gronek