Bojów­ki Anti­fy star­ły się we Frank­fur­cie nad Menem z… pro­te­stu­ją­cy­mi prze­ciw­ko blokadom.

Rup­tly zamie­ścił mate­riał fil­mo­wy przed­sta­wia­ją­cy akty­wi­stów Anti­fy pró­bu­ją­cych pro­te­sto­wać prze­ciw­ko blo­ka­dom we Frank­fur­cie w Niemczech,

Oko­ło 600 zwo­len­ni­ków tak zwa­ne­go ruchu Quer­den­ker zgro­ma­dzi­ło się w sobo­tę w cen­trum  Jed­nak oko­ło 300 kontr­pro­te­stu­ją­cych trzy­ma­ją­cych trans­pa­ren­ty z sym­bo­la­mi Anti­fy pró­bo­wa­ło zablo­ko­wać im drogę.
Poli­cja we Frank­fur­cie uży­ła arma­tek wod­nych i pałek, aby uto­ro­wać dro­gę uczest­ni­kom wie­cu prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom koronawirusa

Reklama

Głów­ny wiec został póź­niej prze­rwa­ny, ponie­waż pro­te­stu­ją­cy w Quer­den­ker nie prze­strze­ga­li prze­pi­sów doty­czą­cych nosze­nia masek i zacho­wa­nia bez­piecz­nej odległości.

Oddol­ny ruch ruch Quer­den­ker zyskał popu­lar­ność w ostat­nich mie­sią­cach, posłu­gu­jąc się argu­men­ta­mi że ogra­ni­cze­nia rzą­do­we naru­sza­ją pra­wa obywateli.