Poczy­na­jąc od tego week­en­du Mani­to­ba zatrud­ni pry­wat­ną fir­mę ochro­niar­ską, aby roz­pra­wić się z oso­ba­mi łamią­cy­mi zasa­dy COVID-19

Pry­wat­ni ochro­nia­rze będą roz­pra­wiać się z ludź­mi łamią­cy­mi obo­wił­zu­ją­ce zasa­dy nie prze­strze­ga­ją­cy­mi dystan­so­wa­nia spo­łecz­ne­go jak to mia­ło miej­sce  w dużych skle­pach, gdzie wie­lu kupo­wa­ło mniej istot­ne towa­ry w pierw­szy week­end obo­wią­zu­ją­cej  obec­nie blo­ka­dy prowincji.

Mani­to­ba zatrud­ni­ła fir­mę ochro­niar­ską G4S Cana­da, aby wzmoc­nić egze­kwo­wa­nie prze­pi­sów doty­czą­cych COVID-19, a ich per­so­nel powi­nien roz­da­wać man­da­ty już w ten week­end, zapo­wie­dział we wto­rek pre­mier pro­win­cji Brian Pallister.

reklama

Pro­win­cja posta­wi też zarzu­ty tym, któ­rzy wzię­li udział w wie­cu w Ste­in­bach w ubie­gły week­end, na któ­rym pro­te­stu­ją­cy zła­ma­li prze­pi­sy doty­czą­ce COVID-19, — powie­dział Pallister.

„Myślę, że Mani­to­ba­nie pra­gną zoba­czyć środ­ki odstra­sza­ją­ce dla tego rodza­ju zacho­wań, któ­re mia­ły miej­sce w minio­ny week­end, i zamie­rza­my spra­wić, że te środ­ki odstra­sza­ją­ce dzia­ła­ją” — powiedział.

Pal­li­ster powie­dział, że sza­nu­je pra­wo ludzi do poko­jo­we­go pro­te­stu, ale ci, któ­rzy bra­li udział w tym pro­te­ście, nara­ża­li ludzi na niebezpieczeństwo.

„Nie musisz wie­rzyć w COVID, bo COVID już  wie­rzy w cie­bie” — dodał.

 

Pra­cow­ni­cy fir­my ochro­niar­skiej G4S Cana­da są wykwa­li­fi­ko­wa­ni w radze­niu sobie z sytu­acja­mi kon­fron­ta­cyj­ny­mi , co jest jed­nym z powo­dów, dla któ­rych zosta­li zatrudnieni.

„To fir­ma, któ­ra ma ludzi, któ­rzy są przy­zwy­cza­je­ni do radze­nia sobie w sytu­acjach, w któ­rych, powiedz­my, nie zawsze jest to przy­jem­ne… w prze­ci­wień­stwie do wie­lu naszych pra­cow­ni­ków rzą­do­wych, któ­rzy nie mają takie­go doświad­cze­nia” — wyja­ścił Pallister.

 

W ponie­dzia­łek Pal­li­ster poin­for­mo­wał, że rząd roz­wa­ża nało­że­nie ostrzej­szych ogra­ni­czeń na duże skle­py, suge­ru­jąc, że lek­ce­wa­żą ducha naka­zów blokujących.

Wal­mart, Cost­co i Super­sto­re mogą pozo­stać otwar­te, ponie­waż są uwa­ża­ne za nie­zbęd­nych sprze­daw­ców deta­licz­nych, ofe­ru­ją­cych arty­ku­ły spo­żyw­cze i leki.

Widzia­no dłu­gie kolej­ki klien­tów cze­ka­ją­cych na wej­ście do tych skle­pów, gdzie mogż­na wciąż  kupić tak­że mniej istot­ne towa­ry, takie jak zabaw­ki, książ­ki i meble.

Nie­któ­rzy skar­ży­li się, że skle­py takie jak Ikea i Best Buy rów­nież pozo­sta­ją otwarte.

Mniej­sze nie­za­leż­ne fir­my, któ­re nie ofe­ru­ją sze­ro­kiej gamy pro­duk­tów, zosta­ły zmu­szo­ne do zamknię­cia się pod­czas blokady.

Zapo­bie­ga­nie sprze­da­wa­niu przez duże skle­py pro­duk­tów, któ­re nie są uwa­ża­ne za nie­zbęd­ne, jest  „jed­nym z ele­men­tów, któ­rym nale­ży się przyj­rzeć” — powie­dział w ponie­dzia­łek Pallister.