Bry­tyj­ski sekre­tarz zdro­wia Sajid Javid powie­dział w nie­dzie­lę, że plan wpro­wa­dze­nia pasz­por­tów  szcze­pion­ko­wych prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi   nie zosta­nie zrealizowany.

Decy­zja nastą­pi­ła  po tym, jak bry­tyj­scy pra­wo­daw­cy z całe­go spek­trum poli­tycz­ne­go wyra­zi­li zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw wobec tych planów.

Prze­ma­wia­jąc w nie­dzie­lę w pro­gra­mie BBC „The Andrew Marr Show” sekre­tarz zdro­wia powie­dział, że „nigdy nie podo­bał mu się pomysł” zmu­sza­nia ludzi do poka­zy­wa­nia swo­ich doku­men­tów w codzien­nych czyn­no­ściach, ale rząd miał rację.

Reklama

„Mogę powie­dzieć, że przyj­rze­li­śmy się temu i cho­ciaż powin­ni­śmy zacho­wać to w rezer­wie jako poten­cjal­ną opcję, z przy­jem­no­ścią mogę powie­dzieć, że nie będzie­my kon­ty­nu­ować pla­nów doty­czą­cych pasz­por­tów szcze­pio­nek” – powie­dział Javid.

Sekre­tarz zdro­wia dodał, że rząd nie powi­nien robić rze­czy ze wzglę­du na to lub dla­te­go, że robią to inni.

„Tak wie­le kra­jów pró­bo­wa­ło w ten spo­sób zwięk­szyć wskaź­ni­ki szcze­pień i możesz zro­zu­mieć, dla­cze­go chcie­li to zro­bić” – dodał.

Javid powie­dział, że Anglia pod­nio­sła jak dotąd „bar­dzo sku­tecz­nie” wskaź­ni­ki szcze­pień, a 55 pro­cent 16–17-latków otrzy­ma­ło pierw­szą daw­kę zale­d­wie mie­siąc po roz­po­czę­ciu szcze­pień w tej gru­pie wiekowej.

Sekre­tarz zdro­wia powie­dział, że rząd chce pozbyć się testów PCR dla podró­ży mię­dzy­na­ro­do­wych „tak szyb­ko, jak to możliwe”.

Rów­nież w nie­dzie­lę rząd Wiel­kiej Bry­ta­nii powie­dział, że pre­mier Boris John­son ma uchy­lić nie­któ­re upraw­nie­nia z usta­wy o koro­na­wi­ru­sie , aby rząd nie miał już upraw­nień do zamy­ka­nia gospo­dar­ki, nakła­da­nia ogra­ni­czeń na wyda­rze­nia i zgro­ma­dze­nia, zakłó­ca­nia edu­ka­cji, prze­dłu­ża­nia ter­mi­nów wyda­nia naka­zów lub zatrzy­my­wa­nia osób zakażonych.

Według rzą­du, do 9 wrze­śnia pra­wie 90 pro­cent popu­la­cji Wiel­kiej Bry­ta­nii w wie­ku powy­żej 16 lat otrzy­ma­ło pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw­ko covid, a ponad 80 pro­cent otrzy­ma­ło obie dawki.