Były dorad­ca ds. bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go, Micha­el Flynn, wsparł we wto­rek pety­cję wzy­wa­ją­cą pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa do tym­cza­so­we­go zawie­sze­nia kon­sty­tu­cji USA, ogło­sze­nia sta­nu wojen­ne­go i naka­za­nia woj­sku nad­zo­ro­wa­nia ponow­ne­go gło­so­wa­nia w wybo­rach pre­zy­denc­kich w 2020 roku.

Pety­cja , opu­bli­ko­wa­na we wto­rek na stro­nie gru­py non-pro­fit We The People Conven­tion, stwier­dza, że „nie pozo­stał już żaden spo­sób na poko­jo­we oca­le­nie Unii” i wzy­wa pre­zy­den­ta Trum­pa by sko­rzy­stać ze swych nad­zwy­czaj­nych upraw­nień aby zapo­biec woj­nie domowej.

„Ogra­ni­czo­ny stan wojen­ny jest zde­cy­do­wa­nie lep­szą opcją niż woj­na sece­syj­na!” stwier­dza się w liście dołą­czo­nym do petycji.

Flynn, któ­re­mu Trump udzie­lił w zeszłą śro­dę uła­ska­wie­nia pre­zy­denc­kie­go w związ­ku z przy­zna­niem się do winy za skła­da­nie fał­szy­wych zeznań przed FBI, we wto­rek wie­czo­rem zamie­ścił na Twit­te­rze link do petycji.

„Wol­ność nigdy nie klę­czy przed nikim  z wyjąt­kiem Boga” — napi­sał na Twit­te­rze Flynn.

W liście towa­rzy­szą­cym pety­cji stwier­dzo­no, że Trump musi być przy­go­to­wa­ny do dzia­ła­nia tak, jak zro­bił to były pre­zy­dent Abra­ham Lin­coln na począt­ku lat sześć­dzie­sią­tych XIX wie­ku, w tym mię­dzy innymi:

Naka­za­nie „zamknię­cia setek pół­noc­nych gazet, któ­re wypo­wia­da­ły się prze­ciw­ko nie­mu, a tak­że aresz­to­wa­nie ich wła­ści­cie­li i redaktorów”.

„Wie­lu będzie sprze­ci­wiać się tym dzia­ła­niom, tak jak robi­li to za cza­sów Lin­col­na, ale zapew­nia­my, że My, Lud, rozu­mie­my, że nie nic inne­go nie wystar­czy aby zapo­biec utra­cie nasze­go kon­sty­tu­cyj­ne­go pra­wa do gło­so­wa­nia i ura­to­wać Repu­bli­kę” — czy­ta­my w liście.

W liście napi­sa­no, że ogło­sze­nie sta­nu wojen­ne­go i tym­cza­so­we zawie­sze­nie Kon­sty­tu­cji przez Trum­pa musi mieć na celu wyłącz­nie zapew­nie­nie przez woj­sko nad­zo­ro­wa­nia  ponow­ne­go gło­so­wa­nia, któ­re „odzwier­cie­dla praw­dzi­wą wolę ludu”.

Praw­nik i zwo­len­nik Trum­pa Lin Wood rów­nież pro­mo­wał pety­cję  twe­etu­jąc, że Trump powi­nien „ogło­sić stan wojen­ny”, aby zapo­biec woj­nie domo­wej wywo­ła­nej przez agen­tów kie­ro­wa­nych przez komu­ni­stycz­ne Chiny.