Izra­el­ska poli­cja aresz­to­wa­ła w pią­tek 49-let­nie­go męż­czy­znę  naro­do­wo­ści żydow­skiej, po tym jak pod­pa­lił wnę­trze Kościo­ła Wszyst­kich Naro­dów znaj­du­ją­ce­go się na Górze Oliw­nej w Jero­zo­li­mie – poin­for­mo­wał Jeru­sa­lem Post.

Poli­cja podej­rze­wa, że było to prze­stęp­stwo moty­wo­wa­ne nienawiścią.

Męż­czy­zna roz­lał łatwo­pal­ny płyn, a następ­nie go pod­pa­lił. Na miej­sce zda­rze­nia przy­by­ły czte­ry dru­ży­ny stra­żac­kie. Pożar „na szczę­ście nie roz­prze­strze­nił się na cały kościół”.

تعرض كنيسة الجثمانية في القدس لاعتداء!
قام رجل يهودي متدين بالاعتداء على كنيسة الجسمانية في القدس حيث اشعل حريق…

Posted by Wadie Abu­nas­sar on Fri­day, Decem­ber 4, 2020

Na nagra­niach wideo moż­na zoba­czyć frag­men­ty spa­lo­nej pod­ło­gi obok kil­ku lek­ko zwę­glo­nych ławek.

Wadie Abu­nas­sar, dorad­ca zgro­ma­dze­nia ordy­na­riu­szy kato­lic­kich, wyra­ził nadzie­ję na poważ­ne docho­dze­nie, szcze­gól­nie w odnie­sie­niu do moty­wu, ponie­waż jeśli rze­czy­wi­ście podej­rze­wa się, że motyw jest rasi­stow­ski, to moim zda­niem nale­ży wycią­gnąć wie­le wnio­sków” – dodał Abu­nas­ser — w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa, ale tak­że edu­ka­cji, bo wyda­je się, że ludzie tutaj tak napraw­dę nie pro­mu­ją współ­ist­nie­nia opar­te­go na wza­jem­nym sza­cun­ku wszyst­kich wier­nych Zie­mi Świętej”.

Za kresy.pl Jeru­sa­lem Post