Poli­cja z regio­nu York poszu­ku­je zło­dziei, któ­rzy wła­ma­li się do auto­bu­sów szkol­nych i urzą­dzi­li sobie prze­jażdż­kę. W czwar­tek przed 7 rano ktoś pod­czas spa­ce­ru z psem w par­ku w oko­li­cy Duf­fe­rin and Clark Ave­nue zauwa­żył porzu­co­ny auto­bus szkol­ny, któ­ry przed­ni­mi koła­mi stał w rze­ce. Sil­nik wciąż pra­co­wał. Gdy poli­cjan­ci doje­cha­li na miej­sce, zna­leź­li jesz­cze jeden auto­bus, rów­nież sto­ją­cy w wodzie. Jed­nym z nich prze­je­cha­no przez pobli­skie boisko do base­bal­la. Ogro­dze­nie boiska zosta­ło uszkodzone.

Poli­cja stwier­dzi­ła, że auto­bu­sy były zapar­ko­wa­ne na noc przy Pro­me­na­de Mall, trzy koli­me­try od miej­sca, gdzie zło­dzie­je zakoń­czy­li prze­jażdż­kę. Nie wia­do­mo na razie, w jaki spo­sób się do nich wła­ma­no. Poli­cja pro­si o pomoc świad­ków i oso­by, któ­re mogą posia­dać nagra­nia z moni­to­rin­gu. Kon­takt na poli­cję to 1–866-876‑5423, wewnętrz­ny 7441, lub Cri­me Stop­pers: 1–800-222-TIPS.

 

reklama