Opro­cen­to­wa­nie kre­dy­tów hipo­tecz­nych się­gnę­ło dna. HSBC podał, że opro­cen­to­wa­nie w przy­pad­ku ubez­pie­czo­ne­go kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go ze zmien­nym opro­cen­to­wa­niem wyno­si 0,99 proc. Obser­wa­to­rzy ryn­ku mówią, że to pierw­szy raz, gdy w Kana­dzie zaofe­ro­wa­no staw­kę poni­żej 1 pro­cen­ta. Ofer­ta — na zamknię­ty okres 5 lat — jest skie­ro­wa­na do pożycz­ko­bior­ców, któ­rzy wpła­ca­ją mniej niż 20 proc. zalicz­ki i będą ubez­pie­czać kre­dyt. Opro­cen­to­wa­nie jest zmien­ne, to zna­czy, że może się wahać w dekla­ro­wa­nym cza­sie, jako że zale­ży od stóp pro­cen­to­wych ban­ku centralnego.

James Laird, współ­za­ło­ży­ciel stro­ny Ratehub.ca i dyrek­tor Can­Wi­se Finan­cial sza­cu­je, że powyż­sze kry­te­ria speł­nia oko­ło 10 proc. poten­cjal­nych nabyw­ców domów. Gro­no odbior­ców może i jest wąskie, ale ofer­ta jest war­ta tego, by się nią zain­te­re­so­wać, oce­nia Laird.

Gru­dzień jest mie­sią­cem obni­żo­nej aktyw­no­ści na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. Ruch w nie­ru­cho­mo­ściach prze­waż­nie zaczy­na się na wio­snę. Pan­de­mia zmie­ni­ła jed­nak dotych­cza­so­we tren­dy i rynek jesz­cze nie prze­szedł w tryb “snu zimowego”.

reklama

W mar­cu i kwiet­niu bank cen­tral­ny obni­żył sto­py pro­cen­to­we pra­wie do zera, z kolei pod­czas ogło­sze­nia o sto­pach pro­cen­to­wych w paź­dzier­ni­ku prze­ka­zał, że zamie­rza utrzy­mać ten stan do 2023 roku.

Pożycz­ki ze sta­łym opro­cen­to­wa­niem, fixed-rate, są obec­nie ofe­ro­wa­ne z opro­cen­to­wa­niem ok. 1,5 proc.

Eko­no­mi­sta Ave­ry Shen­feld zwra­ca uwa­gę, że niskie opro­cen­to­wa­nie jest atrak­cyj­ne, ale też poka­zu­je sła­bość gospo­dar­ki. “Wole­li­by­śmy, żeby nasz gospo­dar­ka była zasi­la­na wpły­wa­mi z tury­sty­ki, gastro­no­mii i eks­por­tu, a nie opie­ra­ła się na pożycz­kach i tak zadłu­żo­nych już Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy kupu­ją kolej­ne domy, kon­do­mi­nia i posia­dło­ści letniskowe”.