Toron­to District Scho­ol Board ogło­si­ło zamknię­cie kolej­nych ośmiu szkół z powo­du COVID-19. Pla­ców­ki pozo­sta­ną zamknię­te do 4 stycz­nia. Dwie z nich — Thornc­lif­fe Park Public Scho­ol i sąsied­nia Fra­ser Mustard Ear­ly Lear­ning Aca­de­my — mia­ły być otwar­te w ten ponie­dzia­łek, ale prze­dłu­żo­no naukę zdalną.

Zamknię­te szko­ły to City Adult Lear­ning Cen­tre, Hume­wo­od Com­mu­ni­ty Scho­ol, R.H. McGre­gor Ele­men­ta­ry Scho­ol, David Lewis Public Scho­ol, Gre­no­ble Public Scho­ol i Oakrid­ge Junior Public Scho­ol. W wymie­nio­nych szko­łach potwier­dzo­no 26 zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem, w tym 22 wśród uczniów.

Zaję­cia w Thornc­lif­fe Park Public Scho­ol zosta­ły wstrzy­ma­ne 3 grud­nia po tym, jak wyko­na­no bada­nia uczniów i per­so­ne­lu nie wyka­zu­ją­cych żad­nych obja­wów i przy­pad­kiem wykry­to ogni­sko cho­ro­by. TDSB poda­ło w pią­tek, że w tej szko­le obec­nie jest 31 aktyw­nych przy­pad­ków COVID-19 wśród uczniów i dwa wśród personelu.

W pią­tek we wszyst­kich szko­łach nale­żą­cych do TDSB były łącz­nie 444 aktyw­ne przy­pad­ki wśród uczniów i 88 wśród per­so­ne­lu. 660 osób już wyzdrowiało.