We Wło­szech potwier­dzo­no przy­pa­dek zaka­że­nia nową odmia­ną koro­na­wi­ru­sa u męż­czy­zny, któ­ry nie­daw­no wró­cił z Wiel­kiej Bry­ta­nii do Rzy­mu — poin­for­mo­wa­ło w nie­dzie­lę wło­skie mini­ster­stwo zdro­wia. Zaka­żo­ne­go i jego rodzi­nę pod­da­no pro­ce­du­rze sanitarnej.

W wyda­nym komu­ni­ka­cie resort zdro­wia podał, że wykry­tą w Wiel­kiej Bry­ta­nii nową odmia­nę SARS-CoV‑2 potwier­dzo­no w rzym­skim szpi­ta­lu woj­sko­wym Celio.Zakażony tym pato­ge­nem jest męż­czy­zna, któ­ry w ostat­nich dniach przy­le­ciał ze swo­ją part­ner­ką na rzym­skie lot­ni­sko Fiu­mi­ci­no. Obo­je są w izo­la­cji i wraz z człon­ka­mi rodzi­ny zosta­li pod­da­ni pro­ce­du­rze wyzna­czo­nej przez mini­ster­stwo zdrowia.W nie­dzie­lę Wło­chy zawie­si­ły loty z Wiel­ką Bry­ta­nią w związ­ku z wykry­ciem nowej odmia­ny koronawirusa.Minister zdro­wia Rober­to Spe­ran­za powie­dział w wywia­dzie tele­wi­zyj­nym, że “z pierw­szych infor­ma­cji wyni­ka, iż ta nowa odmia­na zda­je się nie powo­do­wać więk­szych szkód, ale zara­ża się nim wię­cej osób”. “I to jest poważ­ny pro­blem” — dodał.Jak zazna­czył Spe­ran­za, “szcze­pion­ki i w tym przy­pad­ku dzia­ła­ją tak samo, ale potrzeb­ne są peł­niej­sze infor­ma­cje”. (PAP)