Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) wezwa­ła w nie­dzie­lę kra­je Euro­py do zaostrze­nia kon­tro­li z powo­du poja­wie­nia się w Wiel­kiej Bry­ta­nii nowe­go warian­tu koro­na­wi­ru­sa. Poza Wiel­ką Bry­ta­nią przy­pad­ki zaka­żeń nową odmia­ną SARS-CoV‑2 wykry­to m.in. w Danii i Holandii.

WHO zale­ca swo­im człon­kom zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści sekwen­cjo­no­wa­nia wiru­sa, zanim będzie wię­cej wia­do­mo o zagro­że­niu stwa­rza­nym przez ten nowy wariant — powie­dział AFP rzecz­nik euro­pej­skie­go oddzia­łu WHO.

O wykry­ciu w Wiel­kiej Bry­ta­nii nowe­go warian­tu wiru­sa SARS-CoV‑2 poin­for­mo­wał 14 grud­nia bry­tyj­ski mini­ster zdro­wia Matt Han­cock. Prze­ka­zał wów­czas, że odno­to­wa­no ponad 6 tys. zaka­żeń nową odmia­ną, głów­nie w połu­dnio­wej i połu­dnio­wo-wschod­niej Anglii. Han­cock dodał, że nowy wariant roz­prze­strze­nia się szyb­ciej niż zna­na dotych­czas odmiana.

reklama

Mini­ster powie­dział jed­nak, że “w tym momen­cie nic nie wska­zu­je, by ten wariant powo­do­wał więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo poważ­ne­go prze­bie­gu cho­ro­by. A naj­now­sze wska­za­nia kli­nicz­ne mówią, że jest bar­dzo mało praw­do­po­dob­ne, aby ta muta­cja nie zare­ago­wa­ła na szczepionkę”.

Według WHO dzie­więć zaka­żeń nowym warian­tem koro­na­wi­ru­sa potwier­dzo­no w Danii, a poje­dyn­cze przy­pad­ki rów­nież w Holan­dii i Austra­lii. (PAP)