Kana­da dołą­czy­ła do kil­ku państw euro­pej­skich wstrzy­mu­jąc w nie­dzie­lę loty z Wiel­kiej Bry­ta­nii, sta­ra­jąc się zapo­biec w ten spo­sób roz­prze­strze­nia­niu się nowe­go, bar­dziej zaraź­li­we­go szcze­pu koronawirusa.

Wszyst­kie loty komer­cyj­ne, pry­wat­ne i czar­te­ro­we prze­wo­żą­ce pasa­że­rów z Wiel­kiej Bry­ta­nii zosta­ją zawie­szo­ne na czas nie­okre­ślo­ny od  pół­no­cy w nie­dzie­lę. Ogra­ni­cze­nie nie doty­czy lotów towa­ro­wych, lądo­wa­nia samo­lo­tów ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa ani lotów lądu­ją­cych na przy­stan­kach tech­nicz­nych, na któ­rych nikt nie wysiada.

Decy­zję pod­ję­to na posie­dze­niu Inci­dent Respon­se Group
Spo­tka­nie IRG zosta­ło zwo­ła­ne, gdy kil­ka kra­jów euro­pej­skich ogra­ni­czy­ło podró­że z Wiel­kiej Bry­ta­nii po tym, jak pre­mier Boris John­son ujaw­nił w sobo­tę, że nowy wariant koro­na­wi­ru­sa, któ­ry jest o ponad 70 pro­cent bar­dziej zaraź­li­wy niż ist­nie­ją­ce szcze­py, powo­du­je gwał­tow­ny wzrost licz­by osób z wyni­kiem pozy­tyw­nym na COVID-19 w Wiel­kiej Brytanii

Reklama

Irlan­dia, Niem­cy, Fran­cja, Holan­dia, Bel­gia, Austria i Wło­chy zablo­ko­wa­ły loty z Wiel­kiej Bry­ta­nii — nie­któ­re na 48 godzin, a inne na dłu­żej. Niem­cy zwo­ła­ły na ponie­dzia­łek spe­cjal­ne posie­dze­nie kry­zy­so­we kra­jów UE w celu sko­or­dy­no­wa­nia reakcji.

John­son ogło­sił rów­nież ści­słe środ­ki blo­ku­ją­ce dla Lon­dy­nu i więk­szo­ści połu­dnio­wej czę­ści Wiel­kiej Bry­ta­nii. Środ­ki te spo­wo­do­wa­ły­by zamknię­cie skle­pów z nie­istot­ny­mi arty­ku­ła­mi i zakaz odwie­dza­nia się na kil­ka dni przed świę­ta­mi Boże­go Narodzenia.

John­son powie­dział, że nowy szczep koro­na­wi­ru­sa, choć bar­dziej zaraź­li­wy, nie wyda­je się powo­do­wać poważ­niej­szych infek­cji ani wyż­sze­go wskaź­ni­ka śmiertelności.

Bry­tyj­ski sekre­tarz zdro­wia Matt Han­cock stwier­dził, że „nowy wariant wiru­sa wymknął się spod kontroli”.