Pro­win­cja potwier­dzi­ła pierw­sze dwa przy­pad­ki warian­tu COVID-19, któ­ry po raz pierw­szy ziden­ty­fi­ko­wa­no w Wiel­kiej Brytanii.

Dr Bar­ba­ra Yaf­fe, Asso­cia­te Chief Medi­cal Offi­cer of Health w Onta­rio, ogło­si­ła dzi­siaj (26 grud­nia), że w Onta­rio odno­to­wa­no pierw­sze dwa potwier­dzo­ne przy­pad­ki tego warian­tu COVID, któ­re, jak twier­dzi, wykry­to w wie­lu kra­jach poza Wiel­ką Bry­ta­nią, w tym w Danii i Bel­gii, Austra­lii, Holan­dii, a teraz Kanadzie.

Onta­rio jest pierw­szą kana­dyj­ską pro­win­cją, któ­ra ziden­ty­fi­ko­wa­ła ten wariant COVID-19.

REKLAMA

Według pro­win­cji bada­nia mode­lo­we i epi­de­mio­lo­gicz­ne suge­ru­ją, że wariant COVID-19 może roz­prze­strze­niać się łatwiej i szyb­ciej, ale nie ma dowo­dów na to, że spo­wo­du­je cięż­szą chorobę.

Pro­win­cja nadal wzy­wa rząd fede­ral­ny do wdro­że­nia testów na lot­ni­sku Pear­son Air­port w Mississauga.