Oso­by powy­żej 60. roku życia otrzy­ma­ją zapro­sze­nia na szcze­pie­nia i będą szcze­pio­ne zaraz po gru­pie medy­ków — poin­for­mo­wał w ponie­dzia­łek w TVP Info wice­mi­ni­ster zdro­wia Wal­de­mar Kraska.

W pierw­szej kolej­no­ści będzie­my chcie­li wsz­cze­pić medy­ków, służ­bę zdro­wia, a w dru­giej oso­by star­sze, eme­ry­tów, któ­rzy są bar­dziej podat­ni na zara­że­nie koro­na­wi­ru­sem — mówił Kra­ska w TVP Info.

Zaraz po medy­kach w pierw­szej gru­pie będą oso­by star­sze, czy­li powy­żej 60. roku życia. Dosta­ną pań­stwo zapro­sze­nie na takie szcze­pie­nie — zapo­wie­dział wice­mi­ni­ster. Po jego otrzy­ma­niu trze­ba się zgło­sić i zare­je­stro­wać na szcze­pie­nie albo przez info­li­nie, albo przez swo­je inter­ne­to­we kon­to pacjen­ta, albo bez­po­śred­nio u swo­je­go leka­rza rodzin­ne­go, lub w punk­tach, któ­re będą w dużych mia­stach — tłumaczył.

Reklama

 

Przed każ­dym szcze­pie­niem będzie kon­sul­ta­cja lekar­ska i kwa­li­fi­ka­cja, czy dane­go dnia moż­na będzie daną oso­bę zaszcze­pić — powie­dział wice­mi­ni­ster. Przy­po­mniał, że prze­ciw­ska­zań do szcze­pie­nia w zasa­dzie nie ma, może nią być ewen­tu­al­nie ostra infek­cja — gdy mamy wyso­ką gorącz­kę, złe samopoczucie.

Jak dodał, szcze­pio­ne będą rów­nież te oso­by, któ­re już prze­szły zacho­ro­wa­nie na Covid, bo tar­cza ochron­na po poda­niu szcze­pion­ki jest więk­sza i dłu­żej się utrzy­mu­je, niż ta po wyj­ściu z choroby.