“The PCR test can detect dise­ase many mon­ths after the ini­tial epi­so­de, and in tho­se instan­ces the like­li­ho­od that tho­se indi­vi­du­als are infec­tio­us is very, very low.” — Chief of Micro­bio­lo­gy PHOL, Dr. Allen

 

Czy­li

 

„Test PCR może wykryć cho­ro­bę wie­le mie­się­cy po wstęp­nym epi­zo­dzie, a w takich przy­pad­kach praw­do­po­do­bień­stwo zakaź­no­ści tych ludzi jest bar­dzo, bar­dzo niskie”. — stwier­dzi­ła Szef Mikro­bio­lo­gii PHOL (Public Health Onta­rio Labo­ra­to­ry), dr Allen