Pre­zy­dent Chiń­skiej Repu­bli­ki Ludo­wej Xi wezwał przy­wód­ców świa­ta do powszech­ne­go przy­ję­cia  wpro­wa­dzo­nych w jego kra­ju cyfro­wych cer­ty­fi­ka­tów zdro­wia COVID-19.

Chi­ny od kil­ku mie­się­cy sto­su­ją sys­tem kodów QR z trze­ma kolo­ra­mi uży­wa­ny­mi do ozna­cze­nia pozio­mu swo­bo­dy, jakim może cie­szyć się dany człowiek.

Pre­zy­dent Chin wezwał świa­to­wych przy­wód­ców do wpro­wa­dze­nia cyfro­wych pasz­por­tów zdro­wot­nych Covid-19 wyko­rzy­stu­ją­cych kody QR (pier­wot­nie wpro­wa­dzo­ne w fabry­kach do zna­ko­wa­nia czę­ści mon­ta­żo­wych), w ramach pla­nu wzno­wie­nia podró­ży mię­dzy­na­ro­do­wych i zapew­nie­nia „upo­rząd­ko­wa­ne­go prze­pły­wu personelu”.

Pre­zy­dent Xi Jin­ping wygło­sił te uwa­gi , prze­ma­wia­jąc na wir­tu­al­nym szczy­cie G20 w ubie­gły weekend.

„Musi­my dalej har­mo­ni­zo­wać zasa­dy i stan­dar­dy oraz usta­no­wić„ szyb­kie ścież­ki ”, aby uła­twić upo­rząd­ko­wa­ny prze­pływ per­so­ne­lu. Chi­ny zapro­po­no­wa­ły glo­bal­ny mecha­nizm wza­jem­ne­go uzna­wa­nia świa­dectw zdro­wia w opar­ciu o wyni­ki testów kwa­sów nukle­ino­wych w posta­ci sto­so­wa­nych na całym świe­cie kodów QR ”- powie­dział Xi.

Wyra­ził życze­nie, aby wię­cej kra­jów dołą­czy­ło do tego przed­się­wzię­cia, obie­cu­jąc wspar­cie Chin dla G20 „w pro­wa­dze­niu zin­sty­tu­cjo­na­li­zo­wa­nej współ­pra­cy i budo­wa­niu glo­bal­nych sie­ci współ­pra­cy w celu uła­twie­nia prze­pły­wu per­so­ne­lu i towarów”.

Komen­tu­jąc dalej, Xi dodał, że Covid-19 „ujaw­nił wady glo­bal­ne­go zarządzania”.„Społeczność mię­dzy­na­ro­do­wa jest żywo zain­te­re­so­wa­na porząd­kiem mię­dzy­na­ro­do­wym i glo­bal­nym zarzą­dza­niem po wyga­śnię­ciu Covid, a tak­że przy­szłą rolą G20” — stwier­dził Xi.

Chi­ny od kil­ku mie­się­cy sto­su­ją sys­tem kodów QR z trze­ma kolo­ra­mi uży­wa­ny­mi do ozna­cze­nia pozio­mu wol­no­ści, jaki może mieć posia­dacz doku­men­tu. Zie­lo­ny kod daje czło­wie­ko­wi naj­więk­szą swo­bo­dę poru­sza­nia się, pod­czas gdy kod bursz­ty­no­wy ozna­cza, że ​​trze­ba „pod­dać się kwa­ran­tan­nie przez sie­dem dni”. Oso­ba z czer­wo­nym kodem musi „przejść na 14-dnio­wą kwa­ran­tan­nę rzą­do­wą lub samo-kwarantannę”.

Finan­cial Times infor­mo­wał jesz­cze w maju, że w przy­pad­ku użyt­kow­ni­ków któ­rzy uzy­sku­ją kod czer­wo­ny „może być powia­do­mio­na policja”.

Aby uzy­skać jeden z tych kodów zdro­wot­nych, ludzie muszą wpro­wa­dzić swo­je „imię i nazwi­sko, kra­jo­wy numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny lub numer pasz­por­tu i numer tele­fo­nu”, a tak­że histo­rię podró­ży, podej­rze­wa­ny kon­takt z oso­bą zaka­żo­ną wiru­sem oraz obja­wy oso­bi­ste wska­zu­ją­ce na wirus.

Wer­sja uży­wa­na w Peki­nie wyma­ga, by użyt­kow­ni­cy nie tyl­ko wpro­wa­dzi­li te dane, ale tak­że pod­da­li się roz­po­zna­wa­niu twarzy.

Sys­tem wyda­je się wpro­wa­dzać  sza­blon zauto­ma­ty­zo­wa­nej kon­tro­li spo­łecz­nej, któ­ry może być sto­so­wa­ny dłu­go po ustą­pie­niu epidemii.

 

Kody QR szyb­ko sta­ją się powszech­ne na całym świe­cie,  rząd Wiel­kiej Bry­ta­nii pla­nu­je obec­nie kod cyfro­wy umoż­li­wia­ją­cy ludziom dostęp do wyda­rzeń publicz­nych, w opar­ciu o to, czy otrzy­ma­li szcze­pion­kę Covid-19, czy nie. Zda­niem źró­deł rzą­do­wych, takie posu­nię­cie „zachę­ci­ło­by wię­cej osób do szczepień”.

Wyda­no już pierw­sze pasz­por­ty cyfro­we reje­stru­ją­ce sta­tus szcze­pień Covid-19. Com­mon­Pass został uru­cho­mio­ny w paź­dzier­ni­ku i pozwa­la pasa­że­rom linii lot­ni­czych, aby zeska­no­wać kod QR, w celu oka­za­nia histo­rii szczepień.

za life­si­te­news